Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

 • Tillstånd: Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion
 • Åtgärd: Specifik läkemedelsbehandling (ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, mineralkortikoidreceptorantagonister)
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Hjärtsvikt i funktionsgrupp NYHA II–IV (NYHA = New York Heart Association) är ett tillstånd vars symtom varierar från måttlig till mycket stor svårighetsgrad. Symtom vid hjärtsvikt beror dels på vätskeretention med andfåddhet och ödem, dels på nedsatt hjärtminutvolym med påverkan på njurfunktion och perifer cirkulation. Långvarig svår hjärtsvikt påverkar hjärnans och skelettmuskelns funktioner med ökad trötthet, nedsatt livskvalitet och ibland konfusion som följd. Symtom på hjärtsvikt förekommer vid både nedsatt och bevarad ejektionsfraktion. Vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion förekommer ofta förmaksflimmer och hypertoni. Kunskapsläget för behandling av hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion är fortfarande svagt. Adekvat behandling av blodtryck och god frekvensreglering av förmaksflimmer liksom ställningstagande till antikoagulation är viktigt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion har specifik läkemedelsbehandling

 • ingen effekt på mortalitet jämfört med ingen behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på hospitalisering jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på arbetsförmåga jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad diastolisk funktion mätt som E/e` på ekokardiografi, -1,5 (95-procentigt konfidensitervall -2,0 till -0,9) jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på en sammanslagen endpoint av kardiovaskulär död, hjärtstillestånd och sjukhusvård på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det saknas kliniskt relevanta effekter för behandling med blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS-blockad) vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion även om det finns en trend till minskat behov av sjukhusvård och viss förbättring av diastolisk funktion i form av remodullering av hjärtmuskeln och minskad vänsterkammarmassa korrigerat för lägre blodtryck hos MRA-behandlade patienter [1].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det finns risk för hyperkalemi och sänkt glomerulär filtration vid behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB) och mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår tre studier, varav en är systematisk översikt (omfattande fem randomiserade studier och sju observationsstudier) [2], och två är randomiserade kontrollerade studier [1, 3]. Slutsatserna baseras på 14 704 personer för mortalitet och behov av ökad sjukhusvård samt 422 personer för arbetsförmåga och förbättrad diastolisk funktion.

Interventionsgrupperna fick behandling med ACE-hämmare, ARB eller MRA och kontrollgrupperna fick placebo.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Edelmann, F, Wachter, R, Schmidt, AG, Kraigher-Krainer, E, Colantonio, C, Kamke, W, et al. Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the Aldo-DHF randomized controlled trial. JAMA. 2013; 309(8):781-91.
 2. Agarwal, V, Briasoulis, A, Messerli, FH. Effects of renin-angiotensin system blockade on mortality and hospitalization in heart failure with preserved ejection fraction. Heart Fail Rev. 2013; 18(4):429-37.
 3. Pitt, B, Pfeffer, MA, Assmann, SF, Boineau, R, Anand, IS, Claggett, B, et al. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2014; 370(15):1383-92.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69