Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

 • Tillstånd: Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt
 • Åtgärd: Eplerenon
 • Central rekommendation: Ja

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad samt åtgärden har effekt på dödlighet och sjuklighet. Kostnaden för eplerenon är låg till måttlig per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo eller spironolakton.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Efter akut hjärtinfarkt, komplicerad med systolisk hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion, ger tillägg av eplerenon till ACE-hämmare och betablockerare

 • minskad mortalitet och morbiditet (gott vetenskapligt underlag).

Det finns en randomiserad studie [1] på patienter med systolisk hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion (ejektionsfraktion lägre än eller lika med 40 procent) initierad 3–10 dagar efter akut hjärtinfarkt. För patienter som randomiserades till eplerenon reducerades totalmortaliteten: 16,7 procent i placebogruppen och 14,4 procent i eplerenongruppen, vilket är en relativ minskning med 15 procent (hazard ratio 0,85, 95-procentigt konfidensintervall 0,75–0,96). Död i kardiovaskulär sjukdom och sjukhusinläggningar reducerades i absoluta tal med 3,3 procent och relativt med 13 procent (hazard ratio 0,87, 95-procentigt konfidensintervall 0,79–0,95). Plötslig död minskade också från 201 i placebogruppen jämfört med 162 i eplerenongruppen vilket är en relativ minskning med 21 procent (hazard ratio 0,79, 95-procentigt konfidensintervall 0,64–0,97).

Systematiska kunskapsöversikter eller metaanalyser av god kvalitet saknas.

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-02-07. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Hälsoekonomisk bedömning

Eplerenon jämfört med placebo för patienter med hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt genererade en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Eplerenon jämfört med spironolakton genererade en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens.)

Referenser

 1. Pitt, B, Remme, W, Zannad, F, Neaton, J, Martinez, F, Roniker, B, et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. The New England journal of medicine; 2003. p. 1309-21.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69