Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat

 • Tillstånd: Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat
 • Åtgärd: Upprepade levosimendanbehandlingar som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått och studier pågår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Hjärtsvikt i funktionsgrupp NYHA I–IV (NYHA = New York Heart Association) är ett tillstånd vars symtom varierar från lindrig till mycket stor svårighetsgrad. Symtom vid hjärtsvikt beror dels på vätskeretention med andfåddhet och ödem, dels på nedsatt hjärtminutvolym med påverkan på njurfunktion och perifer cirkulation. Långvarig svår hjärtsvikt påverkar hjärnans och skelettmuskelns funktioner med ökad trötthet, nedsatt livskvalitet och ibland konfusion som följd. Farmakologisk basbehandling vid hjärtsvikt utgörs av betablockad och ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB), med eller utan tillägg av diuretika. Diuretikabehandling aktiverar renin-angiotensinsystemet (RAAS) och basbehandlingen är viktig både som sjukdomsmodifierande behandling och för att kunna hålla diuretikadosen så låg som möjligt.

Tillståndet som den här frågeställningen rör är kronisk hjärtsvikt i funktionsgrupp NYHA III–IV med svåra symtom, upprepade vårdtillfällen och sänkt livskvalitet på grund av hjärtsvikt trots basbehandling och aldostronantagonister i tolerabla doser och med CRT-behandling prövad om sådan indikation förelegat.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten på mortalitet och symtomlindring av upprepade levosimendanbehandlingar som tillägg vid hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I de två granskade studierna rapporterades inga skillnader i oönskade bieffekter mellan grupperna. Andra studier har rapporterat en möjlig risk för oönskad hypotoni.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två små randomiserade studier [1, 2]. Slutsatserna baseras på 113 personer för mortalitet och 50 personer för symtomlindring.

I en liten randomiserad studie av patienter med kronisk hjärtsvikt i NYHA III–IV gav upprepad intravenös infusion med levosimendan lägre mortalitet (8 procent) jämfört med ingen tilläggsbehandling (32 procent), p < 0,05 [1].

I samma studie noterades symtomlindring med minskad trötthet och dyspné i den levosimendanbehandlade gruppen (65 procent jämfört med 20 procent, p < 0,01). Uppföljningstiden var sex månader och behandling gavs 1 gång per månad under 24 timmar i dosen 0,1–0,2 ug/kg/min.

I en annan liten randomiserad studie jämfördes patienter i NYHA IV som behandlades med 6 timmars infusion varje vecka med levosimendan, dobutamin eller levosimendan och dobutamin i kombination [2]. Död eller behov av akut vänsterkammarpump vid uppföljning efter sex månader var signifikant lägre i gruppen som enbart behandlades med levosimendan jämfört med grupperna som fick dobutamin (p = 0,037) eller levosimendan och dobutamin i kombination (p = 0,009).

Med endast två små randomiserade studier med olika upplägg och doseringar för levosimendan bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt även om mortalitetsvinst redovisas i båda studierna.

För närvarande pågår en ny placebokontrollerad randomiserad kontrollerad studie med upprepad levosimendanbehandling under tolv månader.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Mavrogeni, S, Giamouzis, G, Papadopoulou, E, Thomopoulou, S, Dritsas, A, Athanasopoulos, G, et al. A 6-month follow-up of intermittent levosimendan administration effect on systolic function, specific activity questionnaire, and arrhythmia in advanced heart failure. Journal of cardiac failure. 2007; 13(7):556-9.
 2. Bonios, MJ, Terrovitis, JV, Drakos, SG, Katsaros, F, Pantsios, C, Nanas, SN, et al. Comparison of three different regimens of intermittent inotrope infusions for end stage heart failure. Int J Cardiol. 2012; 159(3):225-9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69