Hjärtsvikt, NYHA III–IV, hos person som har eller ska få CRT

 • Tillstånd: Hjärtsvikt, NYHA III–IV, hos person som har eller ska få CRT
 • Åtgärd: ICD som tilllägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det saknas direkta jämförelser mellan enbart CRT och CRT med ICD som tillägg, men det finns betydande klinisk erfarenhet av att detta alternativ är lämpligt för vissa patienter.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Allvarlighetsgraden av hjärtsvikt kan klassificeras i fyra funktionsklasser med New York Heart Association (NYHA) Functional Classification. NYHA III–IV innebär symtom vid lätt till måttlig ansträngning eller i vila. Tillstånd- och åtgärdsparet belyser övervägande av tillägg av ICD (CRT-D) hos patienter med hjärtsvikt, NYHA III–IV, som har eller planeras få CRT.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid hjärtsvikt, NYHA III–IV, hos person som har eller ska få CRT ger implanterbar defibrillator (ICD) som tillägg

 • ingen effekt på mortalitet jämfört med sviktpacemaker utan defibrillatorfunktion (CRT-P) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga data finns på komplikationsfrekvensen vid tillägg av ICD till CRT.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en metaanalys av tolv randomiserade kontrollerade studier. Det finns dock ingen studie som direkt jämför effekten av CRT-P och sviktpacemaker och defibrillator (CRT-D). Lam, 2007 [1] använder Bayesiansk analys för att kompensera denna brist. Slutsatserna baseras på 8 907 personer för effektmåttet mortalitet.

Interventionsgruppen behandlades med sviktpacemaker och defibrillator (CRT-D), ”kontrollgruppen” med endast sviktpacemaker (CRT-P). Subgruppsanalys av patienter i NYHA III–IV (n = 4 319) visade liknande resultat.

Saknas någon information i studierna?

Direkt jämförelse av defibrillatorfunktion i tillägg till ren sviktpacemaker saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Lam, SK, Owen, A. Combined resynchronisation and implantable defibrillator therapy in left ventricular dysfunction: Bayesian network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2007; 335(7626):925.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69