Hjärtstopp eller svimning orsakat av kammararytmi

 • Tillstånd: Hjärtstopp eller svimning orsakat av kammararytmi
 • Åtgärd: ICD
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Effekten är god. Kostnaden är måttlig per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med läkemedelsbehandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • För patienter med ventrikulär takykardi eller kammarflimmer (VT/VF) och hjärtstopp eller svimning med eller utan nedsatt vänsterkammarfunktion ger behandling med implanterbar defibrillator (ICD) signifikant bättre prognos jämfört med antiarytmisk medicinering (evidensstyrka 1).

Målgruppen för sekundärpreventiv ICD-behandling är i huvudsak patienter med livshotande kammararytmier i förening med nedsatt funktion av vänster kammare, eller svimning eller hjärtstopp.

Patienter med god funktion i vänster kammare, och hos vilka läkemedelsbehandling av kammararytmier visat sig ineffektiv, är ytterligare en patientgrupp som är aktuell för ICD. I Sverige uppskattas det att cirka 350–400 patienter per år från denna grupp skulle kunna utgöra målgrupp för ICD-behandling, det vill säga 3,9–4,4 per 100 000 invånare.

Det finns tre prospektiva, randomiserade multicenterstudier där ICD jämförts med läkemedelsbehandling. Studierna har omfattat sammanlagt 1 956 patienter som överlevt hjärtstillestånd eller som haft kammararytmier i förening med svimning eller nedsatt vänsterkammarfunktion [1-3]. En metaanalys av dessa studier visade att bland de patienter som behandlats med ICD minskade den absoluta dödligheten från 12,3 till 8,8 procent. Det motsvarar en relativ riskreduktion på 28 procent (p < 0,001) [4]. Detta innebar att 29 patienter behövde behandlas med ICD för att undvika ett dödsfall.

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid hjärtstopp eller svimning orsakat av kammararytmi genererar behandling med ICD en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med läkemedelsbehandling (god hälsoekonomisk evidens) [5].

Referenser

 1. Kuck, KH, Cappato, R, Siebels, J, Ruppel, R. Randomized comparison of antiarrhythmic drug therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from cardiac arrest : the Cardiac Arrest Study Hamburg (CASH). Circulation. 2000; 102(7):748-54.
 2. Connolly, SJ, Gent, M, Roberts, RS, Dorian, P, Roy, D, Sheldon, RS, et al. Canadian implantable defibrillator study (CIDS) : a randomized trial of the implantable cardioverter defibrillator against amiodarone. Circulation. 2000; 101(11):1297-302.
 3. A comparison of antiarrhythmic-drug therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. The Antiarrhythmics versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigators. N Engl J Med. 1997; 337(22):1576-83.
 4. Connolly, SJ, Hallstrom, AP, Cappato, R, Schron, EB, Kuck, KH, Zipes, DP, et al. Meta-analysis of the implantable cardioverter defibrillator secondary prevention trials. AVID, CASH and CIDS studies. Antiarrhythmics vs Implantable Defibrillator study. Cardiac Arrest Study Hamburg . Canadian Implantable Defibrillator Study. Eur Heart J. 2000; 21(24):2071-8.
 5. Den implanterbara defibrillatorn - En hälsoekonomisk analys. TLV:s diarienummer 3888/2012. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet. Linköping. 2013.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69