Hjärtinfarkt med kardiogen chock

 • Tillstånd: Hjärtinfarkt med kardiogen chock
 • Åtgärd: Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) i samband med PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är begränsat på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid hjärtinfarkt med kardiogen chock leder ischemin till att hjärtat inte klarar av att pumpa adekvat hjärtminutvolym. Detta orsakar hypoperfusion av perifera vävnader och svikt av ytterligare organsystem. Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) innebär att man leder blodet från kroppen för syresättning i en membranoxygenator varefter det pumpas tillbaka. Vid cirkulatorisk svikt används veno-arteriell ECMO.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av ECMO på mortalitet i samband med PCI vid hjärtinfarkt med kardiogen chock.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Tsao et al [1] observerade inga betydande biverkningar. Sheu et al [2] rapporterade om komplikation med den vaskulära accessen hos en av 46 patienter, transfusionskrävande blödningar hos åtta patienter och antibiotikabehandling på grund av misstänkt sepsis hos 87 procent. Hos 22 procent misslyckades man med att avsluta ECMO-behandlingen [2]. Neurologiska skador till följd av blödningar eller tromboembolism är inte beskrivet i dessa studier men anses som erkända komplikationer till ECMO.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två kohortstudier där man jämför utfall innan respektive efter att man införde ECMO som behandlingsalternativ. Slutsatserna baseras på 129 personer för effektmåttet överlevnad 30 dagar efter insjuknande.

I den ena studien [1] inkluderades personer med antingen ST-höjningsinfarkt eller icke-ST-höjningsinfarkt med svår kardiogen chock som fick primär PCI. Personerna i den historiska kontrollgruppen fick behandling med aortaballongpump och sedvanlig intensivvård. Interventionsgruppen hade samma inklusionskriterier men där inleddes ECMO-behandling på personer med sviktande cirkulation trots aortaballongpump och höga doser inotropi (18 av 33 patienter). Förutom en betydande mortalitetsvinst på kort sikt rapporterar Tsao et al [1] fortsatt mycket god överlevnad vid ett års uppföljning. Vid subgruppsanalys sågs liknande mortalitetsvinst för både ST-höjningsinfarkt och icke-ST-höjningsinfarkt. Vidare såg man mycket god effekt av ECMO i subgruppen med refraktär ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer.

I studien av Sheu et al [2] inkluderades enbart patienter med ST-höjningsinfarkt som genomgick primär PCI och hade svår kardiogen chock trots behandling med aortaballongpump. I interventionsgruppen gick man över till ECMO-behandling när inte aortaballongpump räckte. Alla patienter i interventionsgruppen fick behandling med ECMO. Även Sheu et al rapporterar en betydande mortalitetsvinst med en absolut riskreduktion på 33 procent för patienter behandlade med ECMO. Långtidsöverlevnad rapporterades ej och någon subgruppsanalys gjordes inte.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2015-03-10. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade studier som jämför ECMO-behandling med konventionell terapi. Kontrollgruppen har fått behandling med aortaballongpump och det saknas jämförelser med sedvanlig intensivvård utan aortaballongpump. Det saknas information om ytterligare effektmått exempelvis hjärtsvikt eller livskvalitet. Information om hur länge patienterna behandlades med ECMO saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Tsao, NW, Shih, CM, Yeh, JS, Kao, YT, Hsieh, MH, Ou, KL, et al. Extracorporeal membrane oxygenation-assisted primary percutaneous coronary intervention may improve survival of patients with acute myocardial infarction complicated by profound cardiogenic shock. J Crit Care. 2012; 27(5):530 e1-11.
 2. Sheu, JJ, Tsai, TH, Lee, FY, Fang, HY, Sun, CK, Leu, S, et al. Early extracorporeal membrane oxygenator-assisted primary percutaneous coronary intervention improved 30-day clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction complicated with profound cardiogenic shock. Crit Care Med. 2010; 38(9):1810-7.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69