Hjärtinfarkt med kardiogen chock

 • Tillstånd: Hjärtinfarkt med kardiogen chock
 • Åtgärd: Aortaballongpump i samband med PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid hjärtinfarkt med kardiogen chock leder ischemin till att hjärtat inte klarar av att pumpa adekvat hjärtminutvolym. Detta orsakar hypoperfusion och svikt av ytterligare organsystem. Vid behandling med aortaballongpump läggs en avlång ballong in i aorta descendens via femoralisartären. Ballongen blåses upp i diastole och förbättrar därigenom koronarperfusionen. Omedelbart före nästa systole töms sedan ballongen aktivt vilket minskar ”afterload” och därmed även hjärtats syrgasbehov. Behandlingen syftar till att öka vänsterkammarfunktionen och hjärtminutvolymen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid hjärtinfarkt med kardiogen chock ger aortaballongpump i samband med PCI

 • ingen effekt på 30-dagarsmortalitet jämfört med konventionell behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på 12-månadersmortalitet jämfört med konventionell behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på förekomst av reinfarkt jämfört med konventionell behandling (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I de studier som ingår i granskningen har man inte funnit några skillnader i komplikationsfrekvens mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Det finns dock sedan tidigare kända komplikationer där ischemi i benet är av störst betydelse.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två studier, varav en systematisk översikt [1] och en randomiserad kontrollerad studie (RCT) [2, 3]. Data från RCT:n kommer från orginalpublikationen samt från publicerade uppföljningsdata. Slutsatserna baseras på 748 personer för 30-dagarsmortalitet, 627 personer för 12-månadersmortalitet och 727 personer för reinfarkt.

Interventionsgruppen fick behandling med aortaballongpump där behandling inleddes innan PCI eller direkt efter PCI. Ett fåtal patienter revaskulariserades med kranskärlskirurgi (CABG). Alla patienterna fick sedvanlig intensivvård. För ett mindre antal patienter i den systematiska översikten jämfördes aortaballongpump med behandling med vänsterkammarassist (26 personer).

I den randomiserade kontrollerade studien av Thiele et al [2, 3] gjordes subgruppsanalyser utifrån kön, ålder, diabetes, hypertoni, ST-höjningsinfarkt eller icke-ST-höjningsinfarkt, anterior infarkt eller icke-anterior infarkt, tidigare hjärtinfarkt, mild hypotermi samt lågt blodtryck vid randomisering. Ingen av subgruppsanalyserna föll ut signifikant.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Unverzagt, S, Machemer, MT, Solms, A, Thiele, H, Burkhoff, D, Seyfarth, M, et al. Intra-aortic balloon pump counterpulsation (IABP) for myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (7):CD007398.
 2. Thiele, H, Zeymer, U, Neumann, FJ, Ferenc, M, Olbrich, HG, Hausleiter, J, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. N Engl J Med. 2012; 367(14):1287-96.
 3. Thiele, H, Zeymer, U, Neumann, FJ, Ferenc, M, Olbrich, HG, Hausleiter, J, et al. Intra-aortic balloon counterpulsation in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (IABP-SHOCK II): final 12 month results of a randomised, open-label trial. Lancet. 2013; 382(9905):1638-45.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69