Graviditet hos person med medfött hjärtfel

 • Tillstånd: Graviditet hos person med medfött hjärtfel
 • Åtgärd: Multidisciplinär konferens och konsultation med GUCH-specialist för ställningstagande till specialistmödravård och specialistförlossning
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Kartläggning av risker och fortsatt handläggning av specialkompetens är av stor vikt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Graviditet hos kvinnor med medfött hjärtfel (GUCH = Grown Up Congenital Heart disease) medför en ökad risk för död och kardiella komplikationer. Även risken för fetala och neonatala komplikationer är förhöjd [1-3].

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av multidisciplinär konferens och konsultation med GUCH-specialist för ställningstagande till specialistmödravård och specialistförlossning, på mortalitet, maternella kardiella, obstetriska samt fetala och neonatala komplikationer vid graviditet hos person med medfött hjärtfel. Det saknas direkta jämförelser mellan gravida kvinnor med medfödda hjärtfel omhändertagna på högspecialiserade enheter och gravida kvinnor med medfödda hjärtfel omhändertagna på icke-specialiserade enheter.

Vid graviditet hos kvinnor med medfött hjärtfel är mödradödligheten och risken för kardiella komplikationer hos modern ökad liksom risken för fetala och neonatala komplikationer [1-3].

En europeisk registerstudie jämförde 872 gravida kvinnor med medfött hjärtfel med en kontrollgrupp från befolkningsregister och sammanställningar av publikationer avseende normalgraviditeter. Studien visar en absolut riskökning för död med 0,49 procent (0,5 procent jämfört med 0,007 procent) hos gravida med hjärtfel jämfört med friska gravida [3].

I en brittisk genomgång av mödradödlighet i samband med graviditet [4] noteras att kardiella orsaker är den vanligaste dödsorsaken hos gravida kvinnor och står för cirka hälften av dödsfallen. Vid noggrann genomgång post mortem fann en grupp utomstående bedömare att ”icke-optimal” vård hade givits i 51 procent av dödsfallen och att det i hälften av dessa fall ansågs ha bidragit till utgången.

Risken för kardiella komplikationer hos modern är kraftigt förhöjd hos gravida med medfödda hjärtfel (6,3 till 11,2 procent) jämfört med friska gravida (< 0,5 procent) [1-3] Risken för komplikationer är relaterad till hjärtfelets svårighetsgrad [1, 3] och de vanligaste komplikationerna är arytmier, hjärtsvikt och tromboemboliska komplikationer [2, 3]. Även en, i sig mindre motiverad, oro hos en gravid kvinna med åtgärdat hjärtfel, kan motivera konsultation med GUCH-specialist.

Risken för fetala och neonatala komplikationer är 20,6 till 29,8 procent hos gravida med hjärtfel jämfört med 9,75 procent hos friska gravida kontroller [1-3]. Risken för att barnet föds med hjärtfel är också förhöjd, 3,5 procent i den största sammanställningen [2] jämfört med 0,8 procent hos friska gravida, vilket också kan öka behovet av högspecialiserad vård i anslutning till förlossningen.

Det råder internationell samstämmighet om vikten av tidig bedömning av multidisciplinära team, att högriskpatienter följs och förlöses på specialiserade enheter samt att diagnostik och interventioner sker på enheter med särskilt hög kompetens och erfarenhet av högriskgraviditeter hos kvinnor med hjärtfel [5].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår tre studier, varav en är en systematisk översikt och två är registerstudier, avsedda att belysa maternella och fetala risker vid graviditet hos person med medfött hjärtfel [1-3].

Saknas någon information i studierna?

Direkta jämförelser mellan gravida kvinnor med medfödda hjärtfel omhändertagna på högspecialiserade enheter och gravida kvinnor med medfödda hjärtfel omhändertagna på icke-specialiserade enheter saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Drenthen, W, Boersma, E, Balci, A, Moons, P, Roos-Hesselink, JW, Mulder, BJ, et al. Predictors of pregnancy complications in women with congenital heart disease. Eur Heart J. 2010; 31(17):2124-32.
 2. Drenthen, W, Pieper, PG, Roos-Hesselink, JW, van Lottum, WA, Voors, AA, Mulder, BJ, et al. Outcome of pregnancy in women with congenital heart disease: a literature review. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(24):2303-11.
 3. Roos-Hesselink, JW, Ruys, TP, Stein, JI, Thilen, U, Webb, GD, Niwa, K, et al. Outcome of pregnancy in patients with structural or ischaemic heart disease: results of a registry of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 34(9):657-65.
 4. Cantwell, R, Clutton-Brock, T, Cooper, G, Dawson, A, Drife, J, Garrod, D, et al. Saving Mothers' Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006-2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2011; 118 Suppl 1:1-203.
 5. Regitz-Zagrosek, V, Blomstrom Lundqvist, C, Borghi, C, Cifkova, R, Ferreira, R, Foidart, JM, et al. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011; 32(24):3147-97.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69