Förmaksflimmer eller förmaksfladder och hög kammarfrekvens med akut ischemi, hypotension eller hjärtsvikt trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling

 • Tillstånd: Förmaksflimmer eller förmaksfladder och hög kammarfrekvens med akut ischemi, hypotension eller hjärtsvikt trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling
 • Åtgärd: Akut elkonvertering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och alternativa behandlingar saknas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Värdet av åtgärden baseras på klinisk erfarenhet.

Europeiska och amerikanska riktlinjer rekommenderar akut elkonvertering vid hemodynamisk påverkan av snabbt överlett förmaksflimmer när frekvensreglering inte är möjlig.

Riskerna vid akut elkonvertering är framför allt relaterade till tromboemboliska komplikationer som rapporterats från observations- och fallkontrollstudier hos 1–7 procent av patienterna utan adekvat profylaktisk antikoagulantiabehandling [1-3]. När det gäller patienter med snabbt överlett förmaksflimmer som ger upphov till hemodynamiskt påverkan med akut ischemi, hypotension och hjärtsvikt, och som inte svarar på frekvensreglerande läkemedel, ska akut elkonvertering övervägas. Detta gäller även vid preexiterat förmaksflimmer.

Elkonvertering i dessa situationer är en klass I-indikation i internationella riktlinjer trots avsaknad av randomiserade studier. Förbehandling med heparin alternativt lågmolekylärt heparin bör övervägas om möjligt, därefter rekommenderas antikoagulantiabehandling i minst 4 veckor och i enlighet med patientens CHA2DS2VASc [4].

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Naccarelli, GV, Dell'Orfano, JT, Wolbrette, DL, Patel, HM, Luck, JC. Cost-effective management of acute atrial fibrillation: role of rate control, spontaneous conversion, medical and direct current cardioversion, transesophageal echocardiography, and antiembolic therapy. Am J Cardiol. 2000; 85(10a):36d-45d.
 2. Arnold, AZ, Mick, MJ, Mazurek, RP, Loop, FD, Trohman, RG. Role of prophylactic anticoagulation for direct current cardioversion in patients with atrial fibrillation or atrial flutter. J Am Coll Cardiol. 1992; 19(4):851-5.
 3. Bjerkelund, CJ, Orning, OM. The efficacy of anticoagulant therapy in preventing embolism related to D.C. electrical conversion of atrial fibrillation. Am J Cardiol. 1969; 23(2):208-16.
 4. Bernhardt, P, Schmidt, H, Hammerstingl, C, Lüderitz, B, Omran, H. Incidence of cerebral embolism after cardioversion of atrial fibrillation: a prospective study with transesophageal echocardiography and cerebral magnetic resonance imaging. Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography; 2005. p. 649-53.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69