Bioprotesimplantation i mitralis

 • Tillstånd: Bioprotesimplantation i mitralis
 • Åtgärd: Behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Under de tre första månaderna efter mitralisklaffkirurgi med biologisk klaffprotes är risken för tromboemboli förhöjd. För att minska risken för tromboembolier, hos patienter utan hög risk för blödning, har behandling med vitamin K-antagonister använts eftersom förmaksflimmer är vanligt förekommande i denna patientgrupp.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna efter bioprotesimplantation i mitralis på dödlighet, tromboembolier och blödningar. Det finns endast en observationsstudie för den aktuella frågeställningen och denna har allvarliga begränsningar i studiekvaliten. Därför bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

För att minska risken för blodpropp vid eller på klaffen behandlar man, under de första tre månaderna efter implantationen, med blodförtunnande medel, vitamin K-antagonister eller ASA. För denna tidsperiod finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av antitrombotisk behandling. Europeiska riktlinjer förespråkar dock ASA under de första tre månaderna efter implantation av aortaklaffsprotes och vitamin K-antagonister under tre månader efter mitralisklaffsprotes [1]. Behandling under de tre första månaderna värderas i två andra tillstånd- och åtgärdspar i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.

Från 90 dagar postoperativt anges i europeiska riktlinjer [1] att evidens för behandling med trombocythämmare helt saknas och således saknas indikation. Amerikanska riktlinjer [2] föreslår livslång behandling med ASA baserat på en rimlighetsbedömning. Det vetenskapliga underlaget för dessa rekommendationer uppfattas som otillräckligt [1, 2].

Underlag för evidensbaserad terapi för att minska den redan låga risken för trombotiska komplikationer efter insättande av bioprotes saknas. Risken för komplikationer av behandlingen är låg men behandlingseffekten är osäker och den potentiella nyttan av behandlingen är liten.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

En oönskad effekt är ökad risk för blödningar. Uttryckt som linearized rates var händelserna mer än dubblerade för patienterna behandlade med vitamin K-antagonister och 22 procent av blödningarna gav dödlig utgång.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en retrospektiv observationsstudie [3] med tillräckligt många patientår. Studien är dock inte randomiserad och man kan förvänta sig en avgörande selektionsbias. Inga randomiserade studier finns.

Behandling med vitamin K-antagonister under de 90 första dagarna postoperativt efter implantation av biologisk mitralisklaffprotes var oklart kopplat till mortalitet men förenat med en reducerad förekomst av tromboembolier jämfört med utan sådan behandling. Förekomsten av blödningar var avsevärt högre i den behandlade gruppen.

Saknas någon information i studierna?

Mortalitet i respektive grupp (med eller utan behandling med vitamin K-antagonister) är inte redovisat i studien. Det saknas randomiserade studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Vahanian, A, Alfieri, O, Andreotti, F, Antunes, MJ, Baron-Esquivias, G, Baumgartner, H, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012; 33(19):2451-96.
 2. Nishimura, RA, Otto, CM, Bonow, RO, Carabello, BA, Erwin, JP, 3rd, Guyton, RA, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014; 129(23):e521-643.
 3. Heras, M, Chesebro, JH, Fuster, V, Penny, WJ, Grill, DE, Bailey, KR, et al. High risk of thromboemboli early after bioprosthetic cardiac valve replacement. J Am Coll Cardiol. 1995; 25(5):1111-9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – klaffsjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69