Bioprotesimplantation i aorta

 • Tillstånd: Bioprotesimplantation i aorta
 • Åtgärd: Behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Under de första tre månaderna postoperativt efter insättande av en biologisk aortaklaffprotes är risken för tromboemboli förhöjd. För att minska risken för blodproppar som far iväg till hjärnan eller andra organ har profylaktiskt behandling med vitamin K-antagonister använts för patienter utan förhöjd blödningsrisk.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna efter bioprotesimplantation i aorta på dödlighet, tromboembolier och blödningar. Det finns endast en studie med tillräckligt stor studiepopulation vilken undersöker frågeställningen. Den studien har allvarliga begränsningar i studiekvaliten och därför bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Det finns dock klinisk erfarenhet av åtgärden.

Kombinationen warfarin och acetylsalicylsyra (ASA) visar en tendens till att ge en minskad förekomst av tromboembolier men till priset av en ökad blödningsrisk. Några säkra slutsatser går inte att dra eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandling med vitamin K-antagonister jämfört med ingen sådan behandling ökar blödningsrisken.

Vilka studier ingår i granskningen?

Studien som ligger till grund för slutsatserna i detta dokument är en observationsstudie med ett stort patientunderlag i vilken tre grupper som behandlats med ASA, warfarin eller ASA i kombination med warfarin jämfördes [1].

Det finns två randomiserade studier som jämför perorala trombocythämmare med alternativ antikoagulationsbehandling under första postoperativa fasen efter insättande av biologisk aortaklaffprotes [2, 3]. Studierna är underdimensionerade och innehåller sammanlagt 268 patienter. Vidare finns en prospektiv icke-randomiserad studie [4], från ett sjukhus där patienterna beroende på vilken dag de opererades och den då opererande kirurgens övertygelse fick behandling med ASA (n = 108) eller warfarin (n = 141). Även denna studie är för liten med tanke på antalet händelser. Ovan nämnda studier har dock resultat kongruenta med studien av Brennan 2012 [1].

Saknas någon information i studierna?

Förmaksflimmer kan komma och gå och studien av Brennan [1] redovisar inte eventuellt tillkommande flimmer och eventuell förändrad terapi under tiden efter utskrivningen. Vidare har man utgått från rapporterade inläggningar med anledning av blödning eller tromboemboli. Framför allt rapportering av mindre komplicerade korta inläggningar kan ha fallerat från vissa sjukhus vilket författarna också kommenterar som en trolig underrapportering av mindre händelser. Detta tros dock inte ha påverkat jämförelsen mellan behandlingsgrupperna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Brennan, JM, Edwards, FH, Zhao, Y, O'Brien, S, Booth, ME, Dokholyan, RS, et al. Early anticoagulation of bioprosthetic aortic valves in older patients: results from the Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery National Database. J Am Coll Cardiol. 2012; 60(11):971-7.
 2. Colli, A, Mestres, CA, Castella, M, Gherli, T. Comparing warfarin to aspirin (WoA) after aortic valve replacement with the St. Jude Medical Epic heart valve bioprosthesis: results of the WoA Epic pilot trial. The Journal of heart valve disease; 2007. p. 667-71.
 3. Aramendi, JI, Mestres, CA, Martinez-Leon, J, Campos, V, Munoz, G, Navas, C. Triflusal versus oral anticoagulation for primary prevention of thromboembolism after bioprosthetic valve replacement (trac): prospective, randomized, co-operative trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2005; 27(5):854-60.
 4. Gherli, T, Colli, A, Fragnito, C, Nicolini, F, Borrello, B, Saccani, S, et al. Comparing warfarin with aspirin after biological aortic valve replacement: a prospective study. Circulation; 2004. p. 496-500.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – klaffsjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69