Akut svår hjärtsvikt

 • Tillstånd: Akut svår hjärtsvikt
 • Åtgärd: Levosimendan som inotrop engångsbehandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på viktiga effektmått och kostnaden per vunnet kvalitetjusterat levnadsår är låg jämfört med dobutamin.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akut svår hjärtsvikt, nydebuterad eller försämrad kronisk hjärtsvikt, med pågående behandling och av varierande etiologi, där tillståndet innebär cirkulatorisk instabilitet och hotande eller pågående lungödem, minskad diures och behov av inotrop behandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut svår hjärtsvikt ger levosimendan som inotrop engångsbehandling

 • en absolut effekt på 5,8 procentenheter på mortalitet jämfört med placebo eller andra inotropa läkemedel (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • färre inläggningar på sjukhus, viktad medelskillnad -1,31 (95-procentigt konfidensintervall -1,95–0,31), jämfört med placebo eller andra inotropa läkemedel (begränsat vetenskapligt underlag).

Störst nytta föreligger vid kranskärlskirurgi (CABG) och hjärtsvikt på grund av ischemisk hjärtsjukdom och vid samtidigt betablockadbehandling. Uppföljningstiden är oftast 30 dagar eller kortare, med infusionstid 24 timmar och dos 0,1 ug/kg/min samt bolusdos.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Den systematiska översikten visar en tendens till ökad hypotoni i levosimendangruppen, dock ej statistiskt signifikant.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt omfattande 45 randomiserade studier [1]. Slutsatserna baseras på 5 480 personer för mortalitet och 2 654 personer för tid på sjukhus.

Interventionsgruppen fick behandling med intravenös infusion av levosimendan oftast under 24 timmar, i vissa studier endast under 6 timmar. Den vanligaste dosen var 0,1 ug/kg/min samt bolusdos. Detta jämfördes med annan inotropi vanligen dobutamin och i 25 av 45 studier mot placebo. Mortalitetsvinst visades i metaanalysen och bekräftades i CABG-gruppen och i de placebokontrollerade studierna.

Saknas någon information i studierna?

Data rörande livskvalitet och symtomlindring ingår inte i metaanalyserna.

Hälsoekonomisk bedömning

Intravenös behandling med levosimendan i 24 timmar jämfört med dobutamin för patienter med svår hjärtsvikt (NYHA III–IV) genererade en låg kostnad per vunnet levnadsår (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Landoni, G, Biondi-Zoccai, G, Greco, M, Greco, T, Bignami, E, Morelli, A, et al. Effects of levosimendan on mortality and hospitalization. A meta-analysis of randomized controlled studies. Crit Care Med. 2012; 40(2):634-46.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69