Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Ticagrelor som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har god effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förträngningar i hjärtats kranskärl kan leda till blodpropp som plötsligt helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Om avstängningen kvarstår mer än 20 till 30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt, vars storlek beror på vilket kärl som drabbats och hur länge avstängningen varar. Behandlingen går därför ut på att i första hand öppna det tilltäppta kärlet och att därefter med blodförtunnande läkemedel förebygga att kärlet täpps igen på nytt.

När det blodförtunnande läkemedlet klopidogrel ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid akuta koronara syndrom minskas risken för ischemiska händelser medan risken ökas något för blödningar. Ett nytt trombocythämmande (blodförtunnande) läkemedel, ticagrelor, har jämförts med klopidogrel som tillägg till ASA vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd, ger behandling med ticagrelor som tillägg till ASA

 • en absolut riskminskning med 2,1 procentenheter för död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,75, 95-procentigt konfidensintervall 0,61–0,93) (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 1,7 procentenheter för död i hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,76, 95-procentigt konfidensintervall 0,61–0,96) (måttlig evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för hjärtinfarkt under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för stroke under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (begränsad evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för allvarlig blödning under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Jämfört med klopidogrel innebär behandling med ticagrelor högre risk för totala antalet blödningar (summan av allvarliga och mindre blödningar), 16,4 procent jämfört med 14,4 procent för klopidogrel. Dyspne (andfåddhet) förekommer oftare vid behandling med ticagrelor än klopidogrel, 13,8 procent jämfört med 7,8 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

I underlaget ingår en studie [1] som utgör en subanalys av en tidigare randomiserad kontrollerad multicenterstudie med en uppföljningstid upp till 12 månader [2]. Studien omfattar totalt 5 216 patienter med akut koronart syndrom utan planerad invasiv behandling, men där 40 procent hade genomgått invasiv behandling vid uppföljningstidens slut. Patienterna med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning skulle uppfylla ytterligare kriterier som är kopplade till ökad risk för hjärt-kärlhändelser, till exempel förhöjda biokemiska markörer och EKG-förändringar. Personer som nyligen behandlats med trombolys ingick inte i studien. Studien jämför behandling med ticagrelor som tillägg till ASA med standardbehandlingen klopidgrel och ASA. I studien redovisas bland annat resultat för totalmortalitet, hjärtinfarkt, stroke och allvarliga blödningskomplikationer.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-06-11 och 2013-07-03. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Resultat saknas för andelen som avbrutit behandlingen på grund av biverkningar. Det är oklart om subanalysen var planerad i förväg. Information saknas om icke-procedurrelaterad hjärtinfarkt.

Hälsoekonomisk bedömning

Ticagrelor jämfört med klopidogrel vid behandling av akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning utan planerad invasiv behandling är förknippad med en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. James, SK, Roe, MT, Cannon, CP, Cornel, JH, Horrow, J, Husted, S, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes intended for non-invasive management: substudy from prospective randomised PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. BMJ. 2011; 342:d3527.
 2. Wallentin, L, Becker, RC, Budaj, A, Cannon, CP, Emanuelsson, H, Held, C, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361(11):1045-57.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69