Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Prasugrel som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det finns andra åtgärder som har bättre effekt och färre biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning är ett allvarligt tillstånd vanligen orsakat av en akut förträngning i hjärtats kranskärl. Det trånga partiet i blodkärlet medför syrebrist till hjärtmuskulaturen. Vanligen behandlas detta tillstånd med kranskärlsintervention såsom ballongvidgning med stentinplantation i det förträngda området. Hos vissa patienter kan denna typ av behandling inte erbjudas. Orsakerna är många och kan till exempel vara att kranskärlsförändring inte kan påvisas eller endast ger upphov till måttlig förträngning. I andra fall kan kranskärlsförträngningen vara så uttalad att ballongvidgning eller stentimplantation inte tekniskt kan genomföras. Dessa grupper av patienter behandlas därför enbart med medicinsk behandling för att minska risken för återinsjuknande i allvarliga hjärt-kärlhändelser.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd, ger prasugrel som tillägg till acetylsalicylsyra (ASA)

 • ingen effekt på dödlighet jämfört med behandling med klopidogrel (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på hjärtinfarkt jämfört med behandling med klopidogrel (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

För individer under 75 års ålder behandlade med prasugrel var inte större (major) blödningar vanligare jämfört med individer behandlade med klopidogrel: prasugrel 39 stycken (1,1 procent) jämfört med klopidogrel 30 stycken (0,8 procent; hazard ratio 1,31, 95-procentigt konfidensintervall 0,81–2,11, p = 0,27). Däremot var större och mindre (minor) blödningar sammantaget vanligare hos patienter behandlade med prasugrel än med klopidogrel: prasugrel 70 stycken (1,9 procent) jämfört med klopidogrel 46 stycken (1,3 procent; hazard ratio 1,64, 95-procentigt konfidensintervall 1,06–2,23 p = 0,02).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en studie som är randomiserad och kontrollerad. Slutsatserna baseras på 7 243 personer under 75 år för dödlighet och hjärtinfarkt [1].

Saknas någon information i studierna?

Information om bakomliggande orsak till det akuta koronara syndromet saknas för majoriteten av patienterna. Information om patienter över 75 års ålder är bristfällig.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Roe, MT, Armstrong, PW, Fox, KA, White, HD, Prabhakaran, D, Goodman, SG, et al. Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization. N Engl J Med. 2012; 367(14):1297-309.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69