Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Ticagrelor som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har god effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förträngningar i hjärtats kranskärl kan leda till blodpropp som plötsligt helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Om avstängningen kvarstår mer än 20 till 30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt, vars storlek beror på vilket kärl som drabbats och hur länge avstängningen varar. Behandlingen går därför ut på att i första hand öppna det tilltäppta kärlet och att därefter med blodförtunnande läkemedel förebygga att kärlet täpps igen på nytt.

När det blodförtunnande läkemedlet klopidogrel ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid akuta koronara syndrom minskas risken för ischemiska händelser medan risken ökas något för blödningar. Ett nytt trombocythämmande (blodförtunnande) läkemedel, ticagrelor, har jämförts med klopidogrel som tillägg till ASA vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning och planerad invasiv åtgärd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd, ger behandling med ticagrelor som tillägg till ASA

 • en absolut riskminskning med 1,1 procentenheter för död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,81, 95-procentigt konfidensintervall 0,68–0,95) (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 0,9 procentenheter för död i hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,82, 95-procentigt konfidensintervall 0,68–0,98) (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 1,3 procentenheter för hjärtinfarkt under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,80, 95-procentigt konfidensintervall 0,69–0,92) (måttlig evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för stroke under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (begränsad evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 0,7 procentenheter för stenttrombos under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,64, 95-procentigt konfidensintervall 0,46–0,88) (måttlig evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för allvarlig blödning under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskökning med 1 procentenhet för avbrott av behandlingen på grund av biverkningar under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 1,08, 95-procentigt konfidensintervall 1,00–1,18) (måttlig evidensstyrka).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Jämfört med klopidogrel innebär behandling med ticagrelor högre risk för avbrott av behandlingen på grund av biverkan, 23,1 procent jämfört med 21,8 procent. Dyspne (andfåddhet) förekommer oftare vid behandling med ticagrelor än med klopidogrel, 13,9 procent jämfört med 8,0 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

I underlaget ingår en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med en uppföljningstid på upp till tolv månader [1]. Studien är en substudie av PLATO-studien [2] och omfattar totalt 13 408 patienter med akut koronart syndrom, med eller utan ST-höjning, som planerades genomgå invasiv behandling. Omkring 50 procent hade akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning. Patienterna med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning skulle uppfylla ytterligare kriterier vilka är kopplade till ökad risk för hjärt-kärlhändelser, till exempel förhöjda biokemiska markörer och EKG-förändringar. Studien jämför behandling med ticagrelor som tillägg till ASA med standardbehandlingen klopidogrel och ASA. I studien redovisas bland annat resultat för totalmortalitet, hjärtinfarkt, stroke, stenttrombos, allvarliga blödningskomplikationer och avbrott av behandlingen på grund av biverkningar. Effektstorleken för studiens primära effektmått (död i kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke) var jämförbara hos grupperna med respektive utan akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning. Resultat för övriga effektmått redovisas inte för gruppen med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-06-11 och 2013-07-03. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Resultat redovisas för hela gruppen med akut koronart syndrom med eller utan ST-höjning. Information saknas om icke-procedurrelaterad hjärtinfarkt.

Hälsoekonomisk bedömning

Ticagrelor jämfört med klopidogrel vid behandling av akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv behandling är förknippad med en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Cannon, CP, Harrington, RA, James, S, Ardissino, D, Becker, RC, Emanuelsson, H, et al. Comparison of ticagrelor with clopidogrel in patients with a planned invasive strategy for acute coronary syndromes (PLATO): a randomised double-blind study. Lancet. 2010; 375(9711):283-93.
 2. Wallentin, L, Becker, RC, Budaj, A, Cannon, CP, Emanuelsson, H, Held, C, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361(11):1045-57.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69