Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Prasugrel som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med klopidogrel. Jämfört med ticagrelor har prasugrel något sämre effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förträngningar i hjärtats kranskärl kan leda till blodpropp som plötsligt helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Om avstängningen kvarstår mer än 20 till 30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt, vars storlek beror på vilket kärl som drabbats och hur länge avstängningen varar. Behandlingen går därför ut på att i första hand öppna det tilltäppta kärlet och att därefter med blodförtunnande läkemedel förebygga att kärlet täpps igen på nytt.

När det blodförtunnande läkemedlet klopidogrel ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning som behandlas med ballongvidgning och stent minskas risken för ischemiska händelser medan risken ökas något för blödningar. Ett nytt trombocythämmande (blodförtunnande) läkemedel, prasugrel, har jämförts med klopidogrel som tillägg till ASA vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning och planerad invasiv åtgärd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd ger behandling med prasugrel som tillägg till ASA

 • ingen skillnad i risk för död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 2,2 procentenheter för hjärtinfarkt under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,76, 95-procentigt konfidensintervall 0,67–0,85) (måttlig evidensstyrka)
 • ingen skillnad i risk för stroke under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskminskning med 1,3 procentenheter för stenttrombos under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,48, 95-procentigt konfidensintervall 0,36–0,64) (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskökning med 0,6 procentenheter för allvarlig blödning under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 1,32, 95-procentigt konfidensintervall 1,03–1,68) (måttlig evidensstyrka).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I gruppen som behandlades med prasugrel drabbades 35 personer (0,6 procent) fler av allvarlig blödning och 1,1 procent fler avbröt behandlingen på grund av blödning.

Vilka studier ingår i granskningen?

I underlaget ingår en randomiserad kontrollerad multicenterstudie [1] med en uppföljningstid på upp till 15 månader. Studien omfattar totalt 13 608 patienter med akut koronart syndrom och planerad invasiv åtgärd, varav 74 procent hade akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med måttlig till hög risk (TIMI riskscore 3 eller mer). Studien jämför behandling med prasugrel som tillägg till ASA med standardbehandlingen klopidogrel och ASA. I studien redovisas bland annat resultat för död, hjärtinfarkt, stroke, stenttrombos och allvarliga blödningskomplikationer.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-06-11 och 2013-07-03. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Information saknas om effekt på icke-procedurrelaterad hjärtinfarkt.

Hälsoekonomisk bedömning

Prasugrel jämfört med klopidogrel vid behandling av instabil kranskärlssjukdom med planerad invasiv behandling är förknippad med en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Wiviott, SD, Braunwald, E, McCabe, CH, Horvath, I, Keltai, M, Herrman, JP, et al. Intensive oral antiplatelet therapy for reduction of ischaemic events including stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes treated with percutaneous coronary intervention and stenting in the TRITON-TIMI 38 trial: a subanalysis of a randomised trial. Lancet. 2008; 371(9621):1353-63.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69