Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med eller utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med eller utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Klopidogrel som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det finns andra åtgärder som har bättre effekt och är mer kostnadseffektiva jämfört med klopidogrel.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Klopidogrel har en likvärdig effekt som acetylsalicylsyra (ASA) för patienter som har en etablerad aterosklerotisk sjukdom och som inte tolererar ASA (gott vetenskapligt underlag).
 • Tillägg av klopidogrel till ASA under de första tre till tolv månaderna minskar risken för hjärtinfarkt, död eller stroke efter en episod av akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, men risken för blödningskomplikationer vid långtidsbehandling ökar (gott vetenskapligt underlag).
 • Långtidsbehandling med klopidogrel som tillägg till ASA till stabila patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom eller multipla riskfaktorer för kardiovaskular sjukdom minskar inte risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död (gott vetenskapligt underlag).

Klopidogrel verkar genom att hämma trombocyternas ADP-receptorer. En stor studie (n = 12 562) har undersökt värdet av klopidogrel som komplement till ASA under tre till tolv månader (medeluppföljning nio månader), för patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning [1]. Tillägg av klopidogrel till ASA, jämfört med enbart ASA, ledde till en 20-procentig minskning (risk ratio 0,80, 95-procentigt konfidensintervall 0,72–0,90) av den primära kombinerade endpointen (icke-fatal hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död), från 11,4 till 9,3 procent. Det fanns ingen signifikant skillnad avseende kardiovaskulär död separat. Tillägg av klopidogrel ledde till en 38-procentig ökning (risk ratio 1,38, 95-procentigt konfidensintervall 1,13–1,67) av större blödningar, från 2,7 till 3,7 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-07-03 och 2013-06-11. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Hälsoekonomisk bedömning

Klopidogrel som tillägg till ASA jämfört med placebo vid behandling av akut kranskärlssjukdom har visat sig generera en låg kostnad per vunnet levnadsår eller kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Yusuf, S, Zhao, F, Mehta, SR, Chrolavicius, S, Tognoni, G, Fox, KK. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2001; 345(7):494-502.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69