Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning
 • Åtgärd: Lågmolekylärt heparin i cirka en vecka eller fram till revaskularisering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Lågmolekylärt heparin har samma effekt som fondaparinux men ger fler blödningskomplikationer vid tillståndet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Korttidsbehandling med heparin (lågmolekylärt eller ofraktionerat) som tillägg till acetylsalicylsyra minskar förekomsten av död/hjärtinfarkt under första veckan utan signifikant ökning av större blödningar (evidensstyrka 3).
 • Lågmolekylärt heparin har signifikant bättre effekt jämfört med ofraktionerat heparin avseende hjärtinfarkt och revaskularisering, men ingen skillnad avseende död och större blödningar (evidensstyrka 1).

Lågmolekylärt heparin absorberas så gott som fullständigt efter subkutan tillförsel och kan därför ges som subkutana injektioner i stället för som intravenös infusion, vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning två gånger per dag. Laboratoriekontroll av behandlingseffekten är inte nödvändig.

I en systematisk översikt [1] inkluderande två studier av lågmolekylärt heparin givet under fem till sju dagar vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning visade den poolade analysen en 66-procentig minskning av den kombinerade endpointen (död/hjärtinfarkt under första veckan) i gruppen som fått lågmolekylärt heparin jämfört med gruppen som fått placebo (odds ratio 0,34, 95-procentigt konfidensintervall 0,20–0,58). Man fann en signifikant reduktion av behovet av revaskularisering (odds ratio 0,28, 95-procentigt konfidensintervall 0,12–0,66). Större blödningar visade en ökning som inte var statistiskt signifikant (odds ratio 1,41, 95-procentigt konfidensintervall 0,62–3,23).

För utvärdering av långtidsbehandling med lågmolekylärt heparin (7 till 90 dagar) inkluderades fem studier i den systematiska översikten. Ingen enskild studie visade någon signifikant effekt avseende död/hjärtinfarkt och den poolade analysen visade inte heller någon positiv effekt (odds ratio 0,98, 95-procentigt konfidensintervall 0,81–1,17). Däremot förelåg en signifikant ökad förekomst av större blödningar (odds ratio 2,26, 95-procentigt konfidensintervall 1,63–3,14).

Behandling med lågmolekylärt heparin förefaller ha störst effekt hos patienter med förhöjt troponin [2, 3].

En systematisk översikt [4] inkluderade sju studier som jämförde lågmolekylärt heparin med ofraktionerat heparin. Studien fann ingen skillnad i mortalitet mellan grupperna (risk ratio 1,0, 95-procentigt konfidensintervall 0,69–1,44). Däremot reducerade lågmolekylärt heparin förekomsten av hjärtinfarkt (risk ratio 0,83, 95-procentigt konfidensintervall 0,70–0,99) och behovet av revaskularisering (risk ratio 0,88, 95-procentigt konfidensintervall 0,82–0,95). Vad gäller återkommande angina och större blödningar förelåg inga signifikanta skillnader.

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Eikelboom, JW, Anand, SS, Malmberg, K, Weitz, JI, Ginsberg, JS, Yusuf, S. Unfractionated heparin and low-molecular-weight heparin in acute coronary syndrome without ST elevation: a meta-analysis. Lancet. 2000; 355(9219):1936-42.
 2. Lindahl, B, Venge, P, Wallentin, L. Troponin T identifies patients with unstable coronary artery disease who benefit from long-term antithrombotic protection. Fragmin in Unstable Coronary Artery Disease (FRISC) Study Group. J Am Coll Cardiol. 1997; 29(1):43-8.
 3. Morrow, DA, Antman, EM, Tanasijevic, M, Rifai, N, de Lemos, JA, McCabe, CH, et al. Cardiac troponin I for stratification of early outcomes and the efficacy of enoxaparin in unstable angina: a TIMI-11B substudy. J Am Coll Cardiol. 2000; 36(6):1812-7.
 4. Magee, KD, Sevcik, W, Moher, D, Rowe, BH. Low molecular weight heparins versus unfractionated heparin for acute coronary syndromes. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD002132.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69