Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning
 • Åtgärd: GPIIb/IIIa-hämmare i samband med PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden ger en ökad risk för allvarlig blödning jämfört med bivalirudin och heparin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Behandling med GPIIb/IIIa-hämmare jämfört med kontroll var associerat med

 • en minskning av död/hjärtinfarkt efter 30 dagar, från 8,7 till 5,6 procent (odds ratio 0,62, 95-procentigt konfidensintervall 0,55–0,70), och efter sex månader, från 11,3 till 7,5 procent (odds ratio 0,65, 95-procentigt konfidensintervall 0,55–0,70)
 • en minskning av den kombinerade endpointen död/hjärtinfarkt/brådskande revaskularisering efter sex månader, från 23,4 till 17,7 procent (odds ratio 0,75, 95-procentigt konfidensintervall 0,65–0,87)
 • ingen minskning i mortalitet efter sex månader, förutom när patienterna fick stent i samband med PCI-ingreppet då mortalitet minskade från 2,3 till 1,2 procent (odds ratio 0,55, 95-procentigt konfidensintervall 0,35–0,86)
 • en ökning av större blödningar, från 3,2 till 4,2 procent (odds ratio 1,38, 95-procentigt konfidensintervall 1,04–1,85).

Behandling med GPIIb/IIIa-hämmare i samband med PCI (med och utan stent) utvärderades i 18 studier med totalt 17 788 patienter, i huvudsak patienter med akut kranskärlssjukdom eller komplicerade koronarlesioner (medel–högriskpopulation) [1].

Generellt såg man större effekter av GPIIb/IIIa-hämmarna i de studier (fyra studier med sex månaders uppföljning) där patienterna fick stent i samband med PCI-ingreppet.

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Bosch, X, Marrugat, J. Platelet glycoprotein IIb/IIIa blockers for percutaneous coronary revascularization, and unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev. 2001; (4):CD002130.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69