Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning

 • Tillstånd: Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning
 • Åtgärd: Fondaparinux under vårdtiden
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Fondaparinux har samma effekt som lågmolekylärt heparin men ger färre blödningskomplikationer vid tillståndet. Fondaparinux är kostnadseffektiv jämfört med enoxaparin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Behandling med fondaparinux vid akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning är lika effektiv som lågmolekylärt heparin för att förebygga ischemiska händelser, men associerat med signifikant färre blödningskomplikationer (gott vetenskapligt underlag).

I OASIS-5-studien [1] randomiserades 20 078 patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning till sex dagars behandling med fondaparinux (2,5 mg subkutant x 1) eller enoxaparin (1 mg/kg kroppsvikt subkutant x 2). Studien visade ingen skillnad i primära händelser (död, hjärtinfarkt, refraktär ischemi) efter nio dagar, 5,8 procent för fondaparinux och 5,8 procent för enoxaparin (odds ratio 1,01, 95-procentigt konfidensintervall 0,90–1,13). Det uppfyllde också det förutbestämda kriteriet för ”non inferiority”. Det förelåg inte heller några skillnader mellan grupperna avseende död, hjärtinfarkt och refraktär ischemi var för sig. Däremot ses en klart lägre förekomst av blödningar i fondaparinuxgruppen, för större (major) blödningar 2,2 mot 4,1 procent (odds ratio 0,52, 95-procentigt konfidensintervall 0,44–0,61).

Vid sex månader föregår en gränssignifikant minskning av mortaliteten i fondaparinux-gruppen, 5,8 mot 6,5 procent (odds ratio 0,89, 95-procentigt konfidensintervall 0,80–1,00).

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Fondaparinux var dominant (genererade lägre kostnader och högre effekt) i jämförelse med enoxaparin för patienter med icke-ST-höjningsinfarkt. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är därför låg (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Yusuf, S, Mehta, SR, Chrolavicius, S, Afzal, R, Pogue, J, Granger, CB, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2006; 354(14):1464-76.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69