Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt, NYHA III–IV, nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm

 • Tillstånd: Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt, NYHA III–IV, nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm
 • Åtgärd: CRT
 • Central rekommendation: Ja

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på viktiga effetkmått.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid sinusrytm, NYHA III–IV, nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och adekvat läkemedelsbehandling ger CRT

 • minskad morbiditet, mortalitet och förbättrad livskvalitet (evidensstyrka 1).

En systematisk översikt omfattande åtta randomiserade studier med 3 380 patienter har genomförts [1]. CRT reducerade behov av sjukhusinläggningar på grund av förvärrad hjärtsvikt med 45 procent (odds ratio 0,55, 95-procentigt konfidensintervall 0,44–0,68) och minskade mortaliteten med 28 procent (odds ratio 0,72, 95-procentigt konfidensintervall 0,59–0,88). CRT förbättrade även livskvaliteten mätt med Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire med en viktad skillnad på -7,1 procent (95-procentigt konfidensintervall -2,9–11,4).

Den mest betydelsefulla studien i metaanalysen var CARE-HF [2] med efterföljande långtidsuppföljning (med 37,6 månader som medel) [3]. I huvudstudien [2] randomiserades 813 patienter med QRS-bredd på > 150 ms (89 procent) eller 120–149 ms (11 procent) med samtidiga ekokardiografiska tecken på dyssynkroni. Kombinerade händelser (död och sjukhusinläggningar) minskade med 37 procent (relativ riskreduktion) och i absoluta tal med 16 procent (p < 0,001). Totalmortalitet minskade relativt med 36 procent och i absoluta tal med 10 procent (p < 0,001). I långtidsuppföljningen kvarstod eller ökade vinsterna med CRT, motsvarande en minskning av totalmortalitet med 40 procent (odds ratio 0,60, 95-procentigt konfidensintervall 0,47–0,77). Ytterligare en metaanalys bekräftar ovanstående fynd [4].

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

CRT i tillägg till standardbehandling jämfört med standardbehandling vid måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA III-IV) genererade en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Freemantle, N, Tharmanathan, P, Calvert, MJ, Abraham, WT, Ghosh, J, Cleland, JG. Cardiac resynchronisation for patients with heart failure due to left ventricular systolic dysfunction -- a systematic review and meta-analysis. European journal of heart failure. 2006; 8(4):433-40.
 2. Cleland, JG, Daubert, JC, Erdmann, E, Freemantle, N, Gras, D, Kappenberger, L, et al. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med. 2005; 352(15):1539-49.
 3. Cleland, JG, Daubert, JC, Erdmann, E, Freemantle, N, Gras, D, Kappenberger, L, et al. Longer-term effects of cardiac resynchronization therapy on mortality in heart failure [the CArdiac REsynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial extension phase]. European Heart Journal; 2006. p. 1928-32.
 4. McAlister, FA, Ezekowitz, J, Hooton, N, Vandermeer, B, Spooner, C, Dryden, DM, et al. Cardiac resynchronization therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction: a systematic review. JAMA. 2007; 297(22):2502-14.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69