Sök i riktlinjerna för hjärtsjukvård

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med hjärtsjukvård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslistor, vetenskapliga underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för hjärtsjukvård.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt NYHA II, ejektionsfraktion ≤ 35 procent och vänstersidigt skänkelblock CRT 4
Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt, NYHA III–IV, ejektionsfraktion ≤ 35 procent och VVI- eller DDD- pacemaker Uppgradering till CRT (vid hög andel pacing av högerkammare) 4
Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt, NYHA III–IV, ejektionsfraktion ≤ 35 procent, vänstersidigt skänkelblock och förmaksflimmer CRT 4
Adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt, NYHA III–IV, nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm CRT 1
Akut kranskärlssjukdom och förhöjt plasmaglukos > 11 mmol/l Intravenös insulinbehandling 10
Akut kranskärlssjukdom och förhöjt plasmaglukos 7–11 mmol/l Intravenös insulinbehandling Icke-göra
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning Bivalirudin i samband med PCI 7
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning Fondaparinux under vårdtiden 2
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning GPIIb/IIIa-hämmare i samband med PCI 8
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning Lågmolekylärt heparin i cirka en vecka eller fram till revaskularisering 4
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med eller utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra Klopidogrel som tillägg 5
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra Prasugrel som tillägg 4
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra Ticagrelor som tillägg 2
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra Prasugrel som tillägg 10
Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, utan planerad invasiv åtgärd och behandlad med acetylsalicylsyra Ticagrelor som tillägg 2
Akut svår hjärtsvikt Levosimendan som inotrop engångsbehandling 4
Aortainsufficiens när grad av insufficiens är svårbedömd med transthorakal ekokardiografi (TTE) Vidare utredning med magnetisk resonanstomografi 5
Aterosklerotisk kärlsjukdom hos patienter med ytterligare en eller flera riskfaktorer, men utan hjärtsvikt ACE-hämmare 3
AV-block III Pacemaker 1
Barn med kromosomrubbningar eller andra syndrom som innebär ökad risk för medfött hjärtfel Basal hjärtutredning och ekokardiografi 2
Barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol Diagnostik avseende familjär hyperkolesterolemi 3
Barn som föds med endast en hjärtkammare Kirurgisk behandling 1
Barn under två år med hemodynamiskt betydelsefullt hjärtfel Palivizumab som profylaktisk behandling 7
Bioprotesimplantation i aorta Acetylsalicylsyra under de tre första månaderna 6
Bioprotesimplantation i aorta Behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna 7
Bioprotesimplantation i aorta eller mitralis Acetylsalicylsyra i lågdos under mer än 3 månader 10
Bioprotesimplantation i mitralis Behandling med vitamin K-antagonister under de tre första månaderna 6
Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom Datortomografi av kranskärlen 6
Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom Kranskärlsröntgen 7
Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom Myokardscintigrafi 4
Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom Stressekokardiografi 5
Degenerativ mitralisinsufficiens hos person som uppfyller operationsindikationer men inte är lämpad för öppen hjärtkirurgi Kateterburen ”edge-to-edge-behandling" med clips FoU
Efter hjärtinfarkt, PCI eller kranskärlskirurgi Identifiering av hjärtpatienter med nydebuterad depression 5
Ejektionsfraktion ≤ 35 procent, mer än 40 dagar efter hjärtinfarkt, trots adekvat läkemedelsbehandling Primärprofylaktisk ICD 2
Familjär hyperkolesterolemi, familjära kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar samt familjär aortasjukdom Kaskadtestning 3
Foster med förälder eller syskon som har medfött hjärtfel Fetal ekokardiografi 4
Frekventa, symtomgivande monofokala ventrikulära extraslag utan strukturell hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling Kateterablation 6
Funktionell mitralisinsufficiens hos person med betydande systolisk vänsterkammardysfunktion, där mitralisinsufficiensen bedöms ha betydelse för symptomen Kateterburen ”edge-to-edge-behandling" med clips FoU
Förmaksflimmer Fysisk träning inom hjärtrehabilitering FoU
Förmaksflimmer eller förmaksfladder och hög kammarfrekvens med akut ischemi, hypotension eller hjärtsvikt trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling Akut elkonvertering 1
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc = 1 för män och CHA2DS2-VASc = 2 för kvinnor) Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare) 5
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc = 1 för män och CHA2DS2-VASc = 2 för kvinnor) Vitamin K-antagonister 7
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 1) Acetylsalisylsyra Icke-göra
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 1) Acetylsalisylsyra i kombination med klopidogrel Icke-göra
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 2 för män och CHA2DS2-VASc > 2 för kvinnor) Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare) 2
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 2 för män och CHA2DS2-VASc > 2 för kvinnor) Vitamin K-antagonister 4
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, kontraindikation för antikoagulantia Perkutan stängning av vänster förmaksöra 5
Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, utan kontraindikation för antikoagulantia Perkutan stängning av vänster förmaksöra FoU
Förmaksflimmer, låg risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc = 0) Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare) eller vitamin K-antagonister Icke-göra
Graviditet hos person med medfött hjärtfel Multidisciplinär konferens och konsultation med GUCH-specialist för ställningstagande till specialistmödravård och specialistförlossning 2
Hjärtinfarkt med kardiogen chock Aortaballongpump i samband med PCI 10
Hjärtinfarkt med kardiogen chock Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) i samband med PCI FoU
Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion ACE-hämmare som långtidsbehandling 1
Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion Angiotensinreceptorblockerare som långtidsbehandling 2
Hjärtinfarkt utan signifikanta stenoser i kranskärlen Magnetkamera-undersökning 8
Hjärtsjukdom och nydebuterad depression Behandling av depression 4
Hjärtstopp Mekanisk hjärt-lungräddning 7
Hjärtstopp eller svimning orsakat av kammararytmi ICD 2
Hjärtstopp och ST-höjning eller stark klinisk misstanke om akut kranskärlsocklusion Tidig kranskärlsröntgen för möjlighet till PCI 1
Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt Eplerenon 2
Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Specifik läkemedelsbehandling (ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, mineralkortikoidreceptorantagonister) 9
Hjärtsvikt oavsett ischemisk eller icke-ischemisk genes, NYHA II-III och ejektionsfraktion ≤ 35 procent Primärprofylaktisk ICD 2
Hjärtsvikt och låg till intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom Belastningsekokardiografi, myokardscintigrafi, magnetisk resonanstomografi, positronemissionstomografi eller datortomografi 4
Hjärtsvikt och planerad behandling med CRT Kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi FoU
Hjärtsvikt, NYHA III–IV, hos person som har eller ska få CRT ICD som tilllägg 6
Hjärtsvikt, NYHA III–IV, i väntan på hjärttransplantation Mekaniskt vänsterkammarstöd som brygga till transplantation 5
Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person som inte är lämpad för hjärttransplantation Mekaniskt vänsterkammarstöd som permanent behandling FoU
Hjärtsvikt, NYHA III–IV, trots adekvat läkemedelsbehandling och CRT om indicerat Upprepade levosimendanbehandlingar som tillägg FoU
Hjärtsvikt, NYHA II–IV Uppföljning vid multidisciplinär hjärtsviktsmottagning 2
Hjärtsvikt, NYHA II–IV, ejektionsfraktion ≤ 35 procent och sinusrytm ≥ 75 slag per minut, trots basbehandling Ivabradin som tillägg 5
Hjärtsvikt, NYHA II–IV, ejektionsfraktion ≤ 35 procent, trots basbehandling Mineralkortikoidreceptorantagonister som tillägg 2
Hjärtsvikt, NYHA II–IV, och vätskeretention Diuretika 1
ICD-behandlad person i livets slutskede Ställningstagande till inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling 1
Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare) 2
Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer Vitamin K-antagonister 3
Inte symtomgivande AV-block II typ I hos medelålders och äldre personer Pacemaker 6
Inte symtomgivande AV-block II typ II hos medelålders och äldre personer Pacemaker 4
Inte symtomgivande AV-block II, oavsett typ, hos ung vältränad person där blocket släpper vid ansträngning Pacemaker Icke-göra
Inte symtomgivande preexcitation hos barn och vuxna Riskbedömning med invasiv elektrofysiologisk undersökning 7
Järnbrist, med eller utan anemi, vid symtomgivande kronisk hjärtsvikt Behandling med parenteral järn 6
Kardiellt orsakat hjärtstopp Kontrollerad nedkylning till 36 ºC 6
Kranskärlssjukdom Stress- och livsstilsintervention 6
Kranskärlssjukdom Fysisk träning inom hjärtrehabilitering 2
Kranskärlssjukdom Stöd att sluta röka 1
Kranskärlssjukdom behandlad med statiner Ezetimib som tillägg 6
Kranskärlssjukdom behandlad med statiner Fibrat som tillägg 9
Kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel Testning av trombocytfunktionen för val av behandling 10
Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter Fibrat 8
Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter Statinbehandling 2
Kronisk hjärtsvikt Fysisk träning inom hjärtrehabilitering 3
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension 5-fosfodiesterashämmare FoU
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension Endotelinreceptorantagonister FoU
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension Trombendartärektomi 5
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, tekniskt inoperabel Behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas 5
Lindrig till måttlig aortastenos, utan andra indikationer för kolesterolsänkning Statiner Icke-göra
Medfödda hjärtfel Fysisk träning inom hjärtrehabilitering 4
Medfött hjärtfel och arytmi Konsultation med GUCH-specialist 2
Medfött hjärtfel och hjärtsvikt Konsultation med GUCH-specialist 1
Mekanisk eller biologisk klaffprotes och tromboembolisk händelse trots adekvat behandling med vitamin K-antagonister Lågdos acetylsalicylsyra alternativt dipyramidol som tillägg 3
Misstänkt akut hjärtinfarkt, syrgasmättnad ≥ 90 procent Syrgasbehandling 10
Misstänkt hjärtsvikt Mätning av natriuretisk peptid inför ställningstagande till ekokardiografi 3
Paroxysmalt förmaksfladder Kateterablation 3
Person med hög risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling Lågmolekylärt heparin 3
Person med låg risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling Lågmolekylärt heparin 9
Pulmonell arteriell hypertension 5-fosfodiesterashämmare 4
Pulmonell arteriell hypertension Endotelinreceptorantagonister 5
Pulmonell arteriell hypertension Prostanoidanaloger 7
Pulmonell arteriell hypertension Behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas 6
Pulmonell hypertension Fysisk träning inom hjärtrehabilitering 5
Refraktär angina pectoris Perifer kompressionsbehandling 8
Refraktär angina pectoris Ryggmärgsstimulering 5
Refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt Stamcellsbehandling FoU
Revaskularisering vid hjärtsvikt Diagnostik av viabelt myokard med kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi, positronemissionstomografi, stressekokardiografi, myokardscintigrafi eller magnetisk resonanstomografi med lågdos... FoU
Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension 5-fosfodiesterashämmare Icke-göra
Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension Endotelinreceptorantagonister Icke-göra
Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen Läkemedelsballong i samband med PCI 10
Stabil angina pectoris, behandlad med PCI, läkemedelsavgivande stent och acetylsalicylsyra Klopidogrel som tillägg under mer än sex månader 9
Stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi Kranskärlsröntgen för möjlighet till revaskularisering 7
Stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen Intrakoronar tryckmätning för beslut om revaskularisering 3
Stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med komplicerad proximal LAD-stenos, trekärlsjukdom, huvudstamsstenos eller andra komplicerande kliniska faktorer Multidisciplinär konferens för ställningstagande till revaskularisering 3
Stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlsjukdom, och beräknat eller uppskattat SYNTAX score > 22 eller diabetes Kranskärlskirurgi 3
ST-höjningsinfarkt Bolusinjektion med GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI FoU
ST-höjningsinfarkt GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI 8
ST-höjningsinfarkt Rutinmässig trombaspiration i samband med primär PCI 8
ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra Prasugrel som tillägg 3
ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra Ticagrelor som tillägg 2
ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra Klopidogrel som tillägg 5
ST-höjningsinfarkt där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 minuter efter EKG Trombolys inom 30 minuter 2
ST-höjningsinfarkt utan kardiogen chock PCI av icke-infarktrelaterade kärl i samband med primär PCI FoU
ST-höjningsinfarkt utan reperfusionsbehandling Fondaparinux 3
Svimning vid bifascikulärt block utan strukturell hjärtsjukdom Pacemaker 4
Symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom Kalciumscoring av kranskärlen Icke-göra
Symtomgivande förmaksflimmer eller förmaksfladder i mer än 48 timmar Elkonvertering utan föregående antikoagulationsbehandling på basen av transesofageal ekokardiografi (TEE) 8
Symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp Peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi 5
Symtomgivande förmaksflimmer trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling Pacemaker och His-ablation 4
Symtomgivande förmaksflimmer utan strukturell hjärtsjukdom Självmedicinering med farmakologisk konvertering utanför sjukhus (behandling initierad av kardiolog i slutenvård) 7
Symtomgivande hypertrofisk kardiomyopati med utflödesobstruktion, trots adekvat läkemedelsbehandling Alkoholablation 5
Symtomgivande hypertrofisk kardiomyopati med utflödesobstruktion, trots adekvat läkemedelsbehandling Kirurgisk myektomi 4
Symtomgivande paroxysmalt förmaksflimmer trots försök med rytmreglerande läkemedelsbehandling Kateterablation 4
Symtomgivande paroxysmalt förmaksflimmer utan att rytmreglerande läkemedelsbehandling med klass I- eller III-preparat först prövats Kateterablation 7
Symtomgivande persisterande förmaksflimmer trots försök med rytmreglerande läkemedelsbehandling Kateterablation 5
Symtomgivande sinusknutedysfunktion och episoder av förmaksflimmer Pacemaker med enbart kammarstimulering (VVI-R) Icke-göra
Symtomgivande ventrikulära takykardier utan annan hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling eller när sådan ej tolereras Kateterablation 4
Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer Rytmreglering med amiodaron 6
Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer Rytmreglering med betablockad 4
Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer Rytmreglering med dronedaron 5
Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer Rytmreglering med flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) 6
Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer Rytmreglering med sotalol 9
Tidigare hjärtinfarkt, stabilt skede Långtidsbehandling med ticagrelor som tillägg till acetylsalicylsyra 8
Tidigare hjärtinfarkt, stabilt skede Långtidsbehandling med rivaroxaban som tillägg till acetylsalicylsyra 7
Tillstånd som föranleder långvarig behandling med vitamin K-antagonister Självmonitorering och självadministrering 4
Upprepad svimning, misstänkt kardiell genes Implanterbar loop recorder (ILR) 4
Upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom Kateterablation 2
Uttalad aortastenos enligt klaffareaberäkning, men med låga gradienter och nedsatt vänsterkammarfunktion Riskvärdering med stressekokardiografi 6
Uttalad, inte symtomgivande aortainsufficiens samt nedsatt vänsterkammarfunktion eller slutdiastolisk vänsterkammardiameter >70–75 mm eller slutsystolisk vänsterkammardiameter >50–55 mm Klaffkirurgi 2
Uttalad, inte symtomgivande aortastenos Klaffkirurgi 4
Uttalad, inte symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens med tecken till sekundär hjärtpåverkan Klaffkirurgi 3
Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms ha så hög risk att öppen klaffkirurgi inte är lämplig Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) 3
Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi men ha hög operationsrisk Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) 4
Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha intermediär operationsrisk Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) 4
Uttalad, symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens, ejektionsfraktion ≤ 60 procent Klaffkirurgi 2
Uttalat, inte symtomgivande aorta- eller mitralisklaffel Arbetsprov 4
Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling Maze-kirurgi (full-maze) oavsett lesionsteknik 7
Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling Minimalinvasiv kirurgisk ablation FoU
Ventrikulära takykardier, strukturell hjärtsjukdom Kateterablation 7
Vuxna med medfödda hjärtfel Uppföljning inom GUCH-verksamhet 2
Vänsterkammarsvikt med eller utan verifierad pulmonell hypertension 5-fosfodiesterashämmare FoU
Vänsterkammarsvikt med eller utan verifierad pulmonell hypertension Endotelinreceptorantagonister Icke-göra
Återförträngning i stent (in-stent restenos) Läkemedelsballong i samband med PCI 8

Sök och avgränsa

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69