/

Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nationella riktlinjer för vård vid stroke innehåller rekommendationer om åtgärder inom primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning – på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

 • Nationella riktlinjer – Målnivåer 2018 – Vård vid stroke

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

 • Nationella riktlinjer – Utvärdering 2011 – Strokevård

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

   

  Under 2018 kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vård vid stroke.

 • Kontakt

  Övergripande frågor om riktlinjerna
  Anna Lord
  075-247 41 12

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Anastasia Simi
  075-247 41 49