/
/

Stöd i arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Här hittar du som arbetar i hälso- och sjukvården stöd, verktyg och inspiration till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Ohälsosamma levnadsvanor är en starkt bidragande orsak till sjukdomsbördan i Sverige. För att stödja hälso- och sjukvården har vi tagit fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna.

Här finns även stödmaterial som webbutbildningar, filmer, broschyrer och forskningsrapporter om riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och tobaksbruk. Materialet, som utgår från rekommendationerna i riktlinjerna, ska fungera som ett stöd i det sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.

Rådgivande samtal är grunden för åtgärderna

För de åtgärder som redovisas i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, är grunden alltid någon form av rådgivning eller samtal. Åtgärderna har delats upp i tre nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Du hittar mer information om metoderna på respektiver levandsvana.

Informationshantering och uppföljning

För att underlätta för hälso- och sjukvården att anpassa journalsystemen till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder finns KVÅ-koder. Dessa åtgärdskoder används för beskrivning av åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Som inspiration i arbetet med att utveckla dokumentationshanteringen när det gäller sjukdomsförebyggande metoder finns en broschyr med exempel och erfarenheter från några landsting.

Informationsspecifikation anger hur hälso- och sjukvården kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.