Snusning hos gravida

 • Tillstånd: Snusning hos gravida
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har måttlig svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Bedömningen av svårighetsgraden gäller både hälsorisker för kvinnan och för fostret/spädbarnet. Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för gravida. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för snusare generellt (se Rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats högre än för snusare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid snusning specifikt för gravida.
 • Vid dagligsnusning hos vuxen generellt ger rådgivande samtal i olika kombinationer med andra former av stöd en större andel som slutar använda oral tobak än sedvanlig behandling eller minimal intervention (måttlig evidensstyrka).

Snusning under graviditet är förenat med risk för tidig förlossning och havandeskapsförgiftning [1]. Det saknas dock vetenskapliga kontrollerade studier som beskriver olika interventioner för snusavvänjning för gravida. Däremot har rådgivande samtal (i olika kombinationer med självhjälpsmaterial, instruktionsvideo, webbaserat rådgivning eller oral undersökning med återkoppling) för vuxna generellt analyserats i en systematisk översikt [2], som inkluderade 7 studier med 5 479 deltagare. Bland deltagare som fått rådgivande samtal var det 16 procent som slutade snusa, jämfört med 10 procent bland dem som fått sedvanlig behandling eller minimal intervention (oddskvot 1,76, konfidensintervall 1,49–2,08).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. England, LJ, Levine, RJ, Mills, JL, Klebanoff, MA, Yu, KF, Cnattingius, S. Adverse pregnancy outcomes in snuff users. Am J Obstet Gynecol. 2003; 189(4):939-43.
 2. England, LJ, Levine, RJ, Mills, JL, Klebanoff, MA, Yu, KF, Cnattingius, S. Adverse pregnancy outcomes in snuff users. Am J Obstet Gynecol. 2003; 189(4):939-43. 2. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46