Rökning hos vuxen som ska genomgå en operation

 • Tillstånd: Rökning hos vuxen som ska genomgå en operation
 • Åtgärd: Rådgivande samtal (med eller utan tillägg av nikotinläkemedel)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt vid operationstillfället, men inte tycks ha långvariga effekter.

Kommentar

Vid bedömningen av tillståndets svårighetsgrad är hänsyn tagen även till risken för komplikationer vid operationsingreppet samt vid efterförloppet. Det finns andra åtgärder vid rökning hos vuxna som ska opereras som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid rökning hos vuxen som ska genomgå operation).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid rökning hos vuxen som ska genomgå en planerad operation ger rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel en ökning av antalet rökfria vid operationstillfället som är större jämfört med sedvanlig behandling (måttlig evidensstyrka).
 • Vid rökning hos vuxen som ska genomgå en planerad operation tycks rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel inte ha någon effekt på rökfrihet efter 12 månader jämfört med sedvanlig behandling (låg evidensstyrka).

Rökare löper större risk än icke-rökare att drabbas av komplikationer i samband med en operation, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning, men också som lung- samt hjärt- och kärlkomplikationer. Rökavvänjningsstöd till patienter som ska genomgå en planerad operation har studerats i en systematisk översikt inkluderande 7 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1 015 patienter [1-4]. 5 av studierna, med sammanlagt 805 deltagare, studerade rådgivande samtal i form av besök, telefonsamtal, datorbaserad rådgivning och/eller brev. Nikotinläkemedel rekommenderades i alla 5 studierna. Vid operationstillfället var andelen rökfria 52 procent i interventionsgrupperna, jämfört med 37 procent i kontrollgrupperna som fått sedvanlig vård (relativ risk 1,41, konfidensintervall 1,22–1,63). I de 2 studier som redovisade andelen rökfria efter 12 månader var det inte längre någon skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Thomsen, T, Villebro, N, Moller, AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (7):CD002294.
 2. Wolfenden, L, Wiggers, J, Knight, J, Campbell, E, Spigelman, A, Kerridge, R, et al. Increasing smoking cessation care in a preoperative clinic: a randomized controlled trial. Prev Med. 2005; 41(1):284-90.
 3. Andrews, K, Bale, P, Chu, J, Cramer, A, Aveyard, P. A randomized controlled trial to assess the effectiveness of a letter from a consultant surgeon in causing smokers to stop smoking pre-operatively. Public Health. 2006; 120(4):356-8.
 4. Sorensen, LT, Hemmingsen, U, Jorgensen, T. Strategies of smoking cessation intervention before hernia surgery--effect on perioperative smoking behavior. Hernia. 2007; 11(4):327-33.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46