Rökning hos ungdomar under 18 år

 • Tillstånd: Rökning hos ungdomar under 18 år
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av andra läkemedel än nikotinläkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Läkemedlen (Vareniklin och Bupropion) är inte testade på barn och ungdomar. Studier på vuxna har visat att båda läkemedlen kan ge allvarliga biverkningar. Det finns andra effektiva åtgärder vid rökning hos ungdomar som har vetenskapligt stöd (se Kvalificerat rådgivande samtal vid rökning hos ungdomar under 18 år).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tillägg av läkemedel till kvalificerat rådgivande samtal vid rökning hos ungdomar under 18 år.

Åtgärder för unga rökare har studerats i en systematisk översikt från Cochrane [1]. Definitionen av rökare var att röka en eller flera cigaretter per vecka. Översikten inkluderade allt från enkla interventioner med läkemedel till komplexa familje- eller skolbaserade program. Endast en studie [2] ingå-ende i översikten beskriver kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel. Evidensstyrkan bedöms dessutom som mycket låg, på grund av att studien har stort bortfall och oprecisa data. Det innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats.

Studien inkluderade 211 unga rökare, som fick kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid 8 tillfällen om 45 minuter vardera, samt nikotinläkemedel. Interventionsgruppen fick dessutom Bupropion. Genomförd studie belönades med 100 dollar. Andelen som slutade röka var 8 procent bland de ungdomar som fick Bupropion, och 7 procent bland dem som endast fick kvalificerat rådgivande samtal och nikotinläkemedel.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Grimshaw, GM, Stanton, A. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4):CD003289.
 2. Killen, JD, Robinson, TN, Ammerman, S, Hayward, C, Rogers, J, Stone, C, et al. Randomized clinical trial of the efficacy of bupropion combined with nicotine patch in the treatment of adolescent smokers. J Consult Clin Psychol. 2004; 72(4):729-35.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46