Riskbruk av alkohol hos vuxen som ska genomgå en operation

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen som ska genomgå en operation
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Vid bedömningen av tillståndets svårighetsgrad är hänsyn tagen även till risken för komplikationer vid operationsingreppet samt vid efterförloppet. Dock är det vetenskapliga underlaget om effekt av åtgärden specifikt för personer som ska opereras otillräckligt. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk generellt (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för personer som ska genomgå en operation är otillräckligt.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Riskbruk av alkohol bland patienter som ska genomgå en operation kan vara en komplicerande faktor för själva ingreppet, läkningsprocessen och en eventuell rehabilitering. Studier har visat en ökad risk för olika komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp [1-2]. Riskbruk av alkohol påverkar också immunförsvaret negativt, och det krävs 2–8 veckors uppehåll i drickande för att motverka en sådan påverkan. Sämre sårläkning har också visats, och här krävs flera månaders uppehåll för att få en återgång till normal risknivå [1-2]. Dessutom är riskbruk förknippat med en ökad risk för subklinisk hjärtsvikt, som kan bli manifest i samband med en operation och ge upphov till arytmier postoperativt [3].

Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast en kontrollerad studie som behandlar effekten av rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol inför operation [4]. Studien inkluderade 136 patienter. Det rådgivande samtalet genomfördes i genomsnitt 10 dagar innan operationen, vilket måste anses vara för kort tid för att förvänta sig någon effekt på operationsresultatet. Vid uppföljning efter 6 månader var det ingen skillnad i kirurgiska komplikationer eller antal sjukhusdagar, och kontrollgruppen hade minskat sin alkoholkonsumtion mer än gruppen som fått rådgivande samtal. Skillnaden mellan grupperna var dock inte signifikant. Eftersom det endast är en liten studie, som dessutom har brister i studiekvalitet, bedöms evidensstyrkan vara mycket låg. Det innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats vad gäller effekten av rådgivande samtal på alkoholkonsumtion för personer med riskbruk av alkohol som ska genomgå en operation.

Däremot har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med ingen åtgärd [5-6].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Tonnesen, H, Rosenberg, J, Nielsen, HJ, Rasmussen, V, Hauge, C, Pedersen, IK, et al. Effect of preoperative abstinence on poor postoperative outcome in alcohol misusers: randomised controlled trial. BMJ. 1999; 318(7194):1311-6.
 2. Bradley, KA, Rubinsky, AD, Sun, H, Bryson, CL, Bishop, MJ, Blough, DK, et al. Alcohol screening and risk of postoperative complications in male VA patients undergoing major non-cardiac surgery. J Gen Intern Med. 2011; 26(2):162-9.
 3. Tonnesen, H, Nielsen, PR, Lauritzen, JB, Moller, AM. Smoking and alcohol intervention before surgery: evidence for best practice. Br J Anaesth. 2009; 102(3):297-306.
 4. Shourie, S, Conigrave, KM, Proude, EM, Ward, JE, Wutzke, SE, Haber, PS. The effectiveness of a tailored intervention for excessive alcohol consumption prior to elective surgery. Alcohol Alcohol. 2006; 41(6):643-9.
 5. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 6. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46