Riskbruk av alkohol hos vuxen med schizofreni

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med schizofreni
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det vetenskapliga underlaget om effekt av åtgärden specifikt för personer med schizofreni är otillräckligt. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk av alkohol generellt (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för personer med schizofreni är otillräckligt.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast en liten studie som behandlar schizofreni och riskbruk [1]. Studien är en pilotstudie, och är inte kontrollerad. Patienter med schizofreni och bipolär affektiv sjukdom, och patienter med depression eller ångest, rekryterades på en psykiatrisk akutmottagning. Alla med en hög genomsnittlig konsumtion, intensivkonsumtion eller alkoholrelaterade problem enligt fråga 4–10 på AUDIT erbjöds någon form av rådgivande samtal (brief intervention). Båda grupperna minskade alkoholkonsumtionen med cirka 40 procent, mätt över 6 månader. Studien pekar på att rådgivningsmodellen tycks gå bra att genomföra i denna grupp. Interventionen är dock mycket bristfälligt beskriven i studien.

Bland vuxna med riskbruk av alkohol generellt har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen, jämfört med ingen åtgärd [2-3].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Milner, KK, Barry, KL, Blow, FC, Welsh, D. Brief interventions for patients presenting to the Psychiatric Emergency Service (PES) with major mental illnesses and at-risk drinking. Community Ment Health J. 2010; 46(2):149-55.
 2. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 3. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46