Riskbruk av alkohol hos vuxen med övervikt/fetma

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med övervikt/fetma
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är hög.

Kommentar

Åtgärden har inte säkerställt bättre effekt än rådgivande samtal (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen och Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen med övervikt/fetma), och kostnaden för åtgärden är sannolikt större jämfört med rådgivande samtal. Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med övervikt/fetma. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk av alkohol generellt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för vuxen med övervikt/fetma.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt har kvalificerat rådgivande samtal ingen säkerställd effekt jämfört med rådgivande samtal (måttlig evidensstyrka).

Alkohol är ett energihaltigt livsmedel, som ligger närmare fett än protein och kolhydrater i energivärde. Detta innebär att riskbruk av alkohol kan öka problemet med övervikt och fetma, och att åtgärder mot övervikten och fetman får ett sämre resultat vid riskbruk av alkohol. Sambandet mellan alkohol och fetma är emellertid inte entydigt, och uttrycks sannolikt genom flera riskfaktorer, som exempelvis stillasittande livsföring.

Det saknas studier av effekten av kvalificerat rådgivande samtal specifikt för vuxna med riskbruk av alkohol och övervikt/fetma. Däremot har 4 randomiserade kontrollerade studier visat att kvalificerat rådgivande samtal ger en något större (icke-signifikant) minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med rådgivande samtal [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46