Riskbruk av alkohol hos vuxen med kronisk smärta

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med kronisk smärta
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är hög.

Kommentar

Åtgärden har inte säkerställt bättre effekt än rådgivande samtal (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen och Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen med kronisk smärta), och kostnaden för åtgärden är sannolikt större jämfört med rådgivande samtal. Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med kronisk smärta. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk av alkohol generellt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för vuxen med kronisk smärta.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt har kvalificerat rådgivande samtal ingen säkerställd effekt jämfört med rådgivande samtal (måttlig evidensstyrka).

För patienter med kronisk smärta kan riskbruk av alkohol vara särskilt allvarligt, eftersom effekten av alkohol förstärks vid samtidigt intag av smärtstillande läkemedel. Detta beror på att alkohol och centralt verkande analgetika delvis agerar på samma receptorer i hjärnan. Den förstärkta effekten ökar risken för sedering och slutligen andningsstillestånd. Alkohol har också i sig själv en smärtlindrande effekt, vilket kan öka risken för fortsatt bruk av alkohol i stora mängder.

Det saknas studier av effekten av kvalificerat rådgivande samtal specifikt för vuxna med riskbruk av alkohol och kronisk smärta. Däremot har 4 randomiserade kontrollerade studier visat att kvalificerat rådgivande samtal ger en något större (icke-signifikant) minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med rådgivande samtal [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46