Riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck tycks kvalificerat rådgivande samtal ge en minskning av konsumtionen av alkohol som är större än vid ingen åtgärd (låg evidensstyrka).

Riskbruk av alkohol kan öka risken för högt blodtryck [1]. Kvalificerat rådgivande samtal vid riskbruk hos vuxen med högt blodtryck har studerats i 3 randomiserade kontrollerade studier, [2-4] med sammanlagt drygt 800 pati-enter. Interventionen såg olika ut i studierna, men hade det gemensamt att det skett en intensiv och långvarig uppföljning (från 8 veckor upp till 3 månader). Studierna visar en minskning av alkoholkonsumtionen på upp till 50 procent i interventionsgrupperna, jämfört med omkring 20 procent i kontrollgrupperna. Det är dock svårt att dra någon slutsats om vilken intervention som ger effekt, eftersom innehållet i interventionerna varierade. Sammantaget tycks mer omfattande kvalificerat rådgivande samtal, inklusive flera återbesök, ha effekt. Studierna har dock begränsningar vad gäller studiekvalitet och överförbarhet. I 2 av studierna bestod populationen i princip uteslutande av män.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Corrao, G, Bagnardi, V, Zambon, A, Arico, S. Exploring the dose-response relationship between alcohol consumption and the risk of several alcohol-related conditions: a meta-analysis. Addiction. 1999; 94(10):1551-73.
 2. Cushman, WC, Cutler, JA, Bingham, SF, Harford, T, Hanna, E, Dubbert, P, et al. Prevention and Treatment of Hypertension Study (PATHS). Rationale and design. Am J Hypertens. 1994; 7(9 Pt 1):814-23.
 3. Lang, T, Nicaud, V, Darne, B, Rueff, B. Improving hypertension control among excessive alcohol drinkers: a randomised controlled trial in France. The WALPA Group. J Epidemiol Community Health. 1995; 49(6):610-6.
 4. Maheswaran, R, Beevers, M, Beevers, DG. Effectiveness of advice to reduce alcohol consumption in hypertensive patients. Hypertension. 1992; 19(1):79-84.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46