Riskbruk av alkohol hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med hjärt-kärlsjukdom. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk generellt (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för personer som har hjärt-kärlsjukdom.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Riskbruk av alkohol kan ge upphov till en rad olika hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsvikt och arytmier, och har ett samband med högt blodtryck [1-2] vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Riskbruk av alkohol och samtidig hjärt-kärlsjukdom är därför potentiellt ett allvarligt tillstånd, då en fortsatt hög alkoholkonsumtion kan bidra till en försämring av hjärt-kärlsjukdomen.

Dock saknas studier av effekten av rådgivande samtal för vuxna med riskbruk av alkohol och hjärt-kärlsjukdom. Däremot har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med ingen åtgärd [3-4].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Corrao, G, Rubbiati, L, Bagnardi, V, Zambon, A, Poikolainen, K. Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis. Addiction. 2000; 95(10):1505-23.
 2. Single, E, Rehm, J, Robson, L, Truong, MV. The relative risks and etiologic fractions of different causes of death and disease attributable to alcohol, tobacco and illicit drug use in Canada. CMAJ. 2000; 162(12):1669-75.
 3. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 4. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46