Riskbruk av alkohol hos vuxen med depression och ångest

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen med depression och ångest
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med depression eller ångest. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk av alkohol generellt (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för vuxen med depression eller ångest.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Enligt den nationella folkhälsoenkäten har riskkonsumenter av alkohol ett sämre psykiskt välbefinnande än personer som inte har ett riskbruk, och andra tvärsnittsstudier visar att depression och ångestsymtom är vanligt bland personer med hög alkoholkonsumtion [1-4]. Det är däremot oklart hur mycket större risk personer med riskbruk har för att utveckla psykiska problem, jämfört med personer utan riskbruk. I en studie med 3 års uppföljning hade personer med ett dagligt riskbruk av alkohol en 20 procent större risk för ångest, men ingen större risk för nedstämdhet jämfört med personer som inte hade en riskfylld alkoholkonsumtion [5].

Det saknas studier av effekten av rådgivande samtal specifikt för vuxna med riskbruk av alkohol och depression eller ångest. Däremot har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med ingen åtgärd [6-7].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Statens folkhälsoinstitut. Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. FHI. 2011.
 2. Alati, R, Lawlor, DA, Najman, JM, Williams, GM, Bor, W, O'Callaghan, M. Is there really a 'J-shaped' curve in the association between alcohol consumption and symptoms of depression and anxiety? Findings from the Mater-University Study of Pregnancy and its outcomes. Addiction. 2005; 100(5):643-51.
 3. Anderson, P, Baumberg, B. Alcohol in Europe: A Public Health Perspective. A report for the European Commission. Institute of Alcohol Studies, UK: London. 2006.
 4. Babor, Tea. Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. Oxford: Oxford University press. 2003.
 5. Dawson, DA, Li, TK, Grant, BF. A prospective study of risk drinking: at risk for what? Drug Alcohol Depend. 2008; 95(1-2):62-72.
 6. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 7. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46