Riskbruk av alkohol hos vuxen

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen
 • Åtgärd: Webb- och datorbaserad rådgivning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol kan webb- och datorbaserad rådgivning ge en större minskning av konsumtionen av alkohol och andel personer med riskfylld alkoholkonsumtion än screening eller allmän information om alkohol (låg–måttlig evidensstyrka).

Datoriserade alkoholvanetest med personlig återkoppling och råd har blivit allt vanligare – antingen som specifika alkoholinterventioner eller som en del av ett mer generellt hälsotest. De flesta datoriserade interventioner erbjuds på webbsidor som allmänheten eller patienter uppmanas att besöka. Alkoholinterventioner med hjälp av en dator på plats i hälso- och sjukvården är mer ovanliga. Inom studenthälsovården har dock datorbaserad rådgivning studerats mer ingående (se Webb- och datorbaserad rådgivning vid riskbruk av alkohol hos ung vuxen, 18–29 år).

Datorbaserad rådgivning vid riskbruk av alkohol i en allmän population har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med 1 136 patienter som besökte en akutmottagning [1]. Där fann man 20 procents minskning av den genomsnittliga alkoholkonsumtionen vid 12 månaders uppföljning i interventionsgruppen, jämfört med 10 procents minskning i kontrollgruppen som inte fick någon återkoppling. Man fann även en skillnad i andelen med riskfylld alkoholkonsumtion vid 6 månaders uppföljning, men skillnaden var inte längre signifikant efter 12 månader.

Webbaserad rådgivning har studerats i 2 randomiserade kontrollerade studier, med 185 [2-3] respektive 261 [4] deltagare. I den ena studien [2-3] rekryterades studiedeltagarna med hjälp av en telefonundersökning. Interventionsgruppen fick tillgång till en webbsida med en personlig alkoholkonsumtionsprofil, medan kontrollgruppen endast fick se en lista över möjligt innehåll på en sådan webbsida. Efter 6 månader hade konsumtionen av alkohol minskat signifikant i interventionsgruppen, dock endast bland dem som hade mer än 11 poäng på AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) vid studiens början. Minskningen i kontrollgruppen, och bland deltagare med 4–10 AUDIT-poäng, var inte signifikant. I den andra studien [4] rekryterades deltagare genom annonser i tidningar och på hälsorelaterade webbsidor. Deltagare i interventionsgruppen fick tillgång till ett webbaserat självhjälpsprogram baserat på KBT och självkontroll, medan kontrollgruppen endast fick tillgång till en webbsida med allmän information om effekter av alkoholkonsumtion. Vid uppföljning efter 6 månader var andelen personer med problemdrickande och den genomsnittliga alkoholkonsumtionen signifikant lägre i interventionsgruppen.

Området är under stark utveckling, men det krävs fler vetenskapligt upplagda studier för att kunna dra några slutsatser om vilka typer av interventioner som är bra för vilka grupper, och vad webb- och datorbaserad rådgivning kan tillföra andra typer av interventioner.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Neumann, T, Neuner, B, Weiss-Gerlach, E, Tonnesen, H, Gentilello, LM, Wernecke, KD, et al. The effect of computerized tailored brief advice on at-risk drinking in subcritically injured trauma patients. J Trauma. 2006; 61(4):805-14.
 2. Cunningham, JA, Wild, TC, Cordingley, J, van Mierlo, T, Humphreys, K. A randomized controlled trial of an internet-based intervention for alcohol abusers. Addiction. 2009; 104(12):2023-32.
 3. Cunningham, JA, Wild, TC, Cordingley, J, Van Mierlo, T, Humphreys, K. Twelve-month follow-up results from a randomized controlled trial of a brief personalized feedback intervention for problem drinkers. Alcohol Alcohol. 2010; 45(3):258-62.
 4. Riper, H, Kramer, J, Smit, F, Conijn, B, Schippers, G, Cuijpers, P. Web-based self-help for problem drinkers: a pragmatic randomized trial. Addiction. 2008; 103(2):218-27.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46