Riskbruk av alkohol hos vuxen

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är hög.

Kommentar

Åtgärden har inte säkerställt bättre effekt än rådgivande samtal (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen), och kostnaden för åtgärden är sannolikt större jämfört med rådgivande samtal.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen har kvalificerat rådgivande samtal en liten, ej säkerställd, effekt jämfört med rådgivande samtal (måttlig evidensstyrka).

Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med riskbruk har studerats i en systematisk översikt omfattande 4 randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 244 personer i interventionsgrupperna [1]. Studierna skilde sig åt med avseende på rådgivningens längd och antalet besök. Interventionens totala omfattning (det vill säga samtliga besök inom loppet av 1 år) varierade mellan 35 och 165 minuter, vilket ger ett genomsnitt på 86 minuter. Antalet återbesök varierade mellan 2 och 6. Kontrollgrupperna fick rådgivande samtal.

De studerade grupperna (interventionsgrupperna) hade i 3 av de 4 studierna efter 1 år minskat alkoholkonsumtionen med 17–90 gram per vecka mer än kontrollgrupperna. En av studierna visade däremot på en liten ökning för interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (5 gram per vecka). En metaanalys i översikten visade en viktad genomsnittlig skillnad (weighted mean difference, WMD) på 28 gram per vecka, vilket motsvarar drygt 2 standardglas större minskning för interventionsgrupperna än för kontrollgrupperna. Konfidensintervallet var emellertid brett, från 62 gram per vecka större reduktion för interventionsgruppen till 6 gram per vecka större reduktion för kontrollgruppen. Skillnaden mellan interventions- och kontrollgrupp var inte signifikant i någon studie.

Hälsoekonomisk bedömning

Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med riskbruk av alkohol medför enligt Socialstyrelsens skattning en mycket hög kostnad per QALY jämfört med rådgivande samtal (skattad). Skattningen är osäker.

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46