Riskbruk av alkohol hos vuxen

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har liten eller ingen effekt.

Kommentar

Det finns ingen bevisad effekt av att lägga till särskild uppföljning till rådgivande samtal (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen), och kostnaden är högre.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen har rådgivande samtal med särskild uppföljning en liten, ej säkerställd, effekt jämfört med ingen åtgärd (låg evidensstyrka).

Rådgivande samtal med ett eller flera återbesök för vuxna med riskbruk har studerats i 7 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1 591 personer, sammanställda i en systematisk översikt [1]. De studerade grupperna består främst av primärvårdspatienter, men en studie inkluderar akutmottagningspatienter. Inga studier redovisar män och kvinnor för sig. 6 av de 7 studierna inkluderade en större andel män än kvinnor.

Rådgivningens längd var mestadels 10–15 minuter. I 2 studier [2-3] var rådgivningen kortare, men då var det i stället många återbesök. Antalet återbesök eller uppföljande telefonsamtal varierade mellan 1 och 6 i samtliga studier. Rådgivningen gavs huvudsakligen av läkare eller sjuksköterska. Kontrollgrupperna fick ingen åtgärd.

De som fick åtgärden (interventionsgrupperna) i 5 av studierna hade efter 1 år minskat alkoholkonsumtionen med 2–112 gram (vilket motsvarar 0–9,3 standardglas) per vecka mer än kontrollgrupperna. I 2 av studierna [4-6] hade i stället kontrollgruppen minskat sin alkoholkonsumtion mer än interventionsgruppen. I genomsnitt minskade alkoholkonsumtionen med 28 gram (drygt 2 standardglas) mer bland dem som fick rådgivande samtal med särskild uppföljning jämfört med dem i kontrollgrupperna.

Skillnaden mellan interventions- och kontrollgrupp var signifikant endast i 3 av de 7 studierna. En metaanalys av samtliga 7 studier, genomförd inom riktlinjearbetet, visade en liten och icke-signifikant större minskning av alkoholkonsumtionen bland dem som fått rådgivande samtal med särskild uppföljning jämfört med ingen åtgärd. Standardized mean difference (SMD), det vill säga den vägda skillnaden mot ett standardiserat genomsnitt, var -0,20 (konfidensintervall -0,41 till 0,01).

Hälsoekonomisk bedömning

Rådgivande samtal med särskild uppföljning för vuxna med riskbruk av alkohol medför enligt Socialstyrelsens skattning en mycket hög kostnad per QALY jämfört med rådgivande samtal utan uppföljande besök (skattning). Skattningen är osäker.

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 2. Altisent, R, Cordoba, R, Delgado, MT, Pico, MV, Melus, E, Aranguren, F, et al. [Multicenter study on the efficacy of advice for the prevention of alcoholism in primary health care]. Med Clin (Barc). 1997; 109(4):121-4.
 3. Curry, SJ, Ludman, EJ, Grothaus, LC, Donovan, D, Kim, E. A randomized trial of a brief primary-care-based intervention for reducing at-risk drinking practices. Health Psychol. 2003; 22(2):156-65.
 4. Aalto, M, Saksanen, R, Laine, P, Forsstrom, R, Raikaa, M, Kiviluoto, M, et al. Brief intervention for female heavy drinkers in routine general practice: a 3-year randomized, controlled study. Alcohol Clin Exp Res. 2000; 24(11):1680-6.
 5. Aalto, M, Mattila, P, Mustonen, H, Ruuth, K, Pulkkinen, H, Alho, H, et al. Brief Intervention for Male Heavy Drinkers in Routine General Practice: A Three-Year Randomized Controlled Study. Alcohol & Alcoholism. 2001; 36(3):224-30.
 6. Richmond, R, Heather, N, Wodak, A, Kehoe, L, Webster, I. Controlled evaluation of a general practice-based brief intervention for excessive drinking. Addiction. 1995; 90(1):119-32.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46