Riskbruk av alkohol hos vuxen

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxen ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen jämfört med ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Rådgivande samtal för vuxna med riskbruk har studerats i 5 randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 1 359 personer. 4 studier finns redovisade i en systematisk översikt [1], och en av studierna [2] har publicerats efter översikten. Patientgrupperna består av primärvårds- och akutmottagningspatienter. Inga studier redovisar män och kvinnor för sig. 4 av de 5 studierna inkluderar en större andel män än kvinnor, och i en studie utgjordes hela den studerade gruppen av män.

De som fick åtgärden (interventionsgruppen) hade efter 1 år minskat alkoholkonsumtionen med 0–93 gram (vilket motsvarar 0–7,75 standardglas) per vecka mer än kontrollgrupperna, som inte fick någon åtgärd. I genomsnitt minskade alkoholkonsumtionen med 44 gram (drygt 3,5 standardglas) mer bland dem som fick rådgivande samtal jämfört med dem i kontrollgrupperna. Skillnaden mellan interventions- och kontrollgrupp var signifikant endast i 2 av de 5 studierna. 2 av de 3 studier där skillnaden var icke-signifikant hade tämligen få patienter, vilket resulterade i vida konfidensintervall.

En metaanalys av samtliga 5 studier, genomförd inom riktlinjearbetet, visade en liten, men signifikant större, minskning av alkoholkonsumtionen bland dem som fått rådgivande samtal. Standardized mean difference (SMD), det vill säga den vägda skillnaden mot ett standardiserat genomsnitt, var -0,24 (konfidensintervall -0,42 till -0,05).

Hälsoekonomisk bedömning

Rådgivande samtal till vuxna med riskbruk medför en låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med ingen behandling (viss evidens).

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 2. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46