Riskbruk av alkohol hos föräldrar eller andra vårdnadshavare till späd- och småbarn

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos föräldrar eller andra vårdnadshavare till späd- och småbarn
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Bedömningen av svårighetsgraden gäller både hälsorisker för den vuxne och för spädbarnet. Riskbruk hos småbarnsföräldrar innebär, utöver samma risk som för andra vuxna, dessutom risk för försämrad omvårdnad och tillsyn av barnet. Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för föräldrar. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med riskbruk av alkohol generellt (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med riskbruk generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid riskbruk specifikt för nyblivna föräldrar.
 • Vid riskbruk av alkohol hos vuxna generellt ger rådgivande samtal en något större minskning av alkoholkonsumtionen än ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Riskbruk hos nyblivna föräldrar innebär, utöver samma risk som för andra vuxna, dessutom risk för försämrad omvårdnad och tillsyn av barnet. Bakgrunden till detta är att alkoholen påverkar motorik, reaktionsförmåga och omdöme. Det saknas dock studier av effekten av rådgivande samtal specifikt för nyblivna föräldrar. Däremot har 5 randomiserade kontrollerade studier visat att rådgivande samtal ger en något större minskning av alkoholkonsumtionen hos vuxna med riskbruk generellt, jämfört med ingen åtgärd [1-2].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Kaner, EF, Beyer, F, Dickinson, HO, Pienaar, E, Campbell, F, Schlesinger, C, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004148.
 2. D'Onofrio, G, Pantalon, MV, Degutis, LC, Fiellin, DA, Busch, SH, Chawarski, MC, et al. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med. 2008; 51(6):742-50 e2.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46