Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med övervikt/fetma. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivvitet generellt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med övervikt/fetma.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med rådgivande samtal utan särskild uppföljning (måttlig evidensstyrka).

Vid en systematisk litteratursökning återfanns inga översikter eller enskilda studier som inkluderat det aktuella tillståndet och åtgärden, och som uppfyllde de i förväg uppställda inklusionskriterierna. De vanligaste orsakerna till att studierna inte inkluderades var osäkerhet i var studien genomfördes (det vill säga om det var inom hälso- och sjukvården), att interventionen kombinerade kost och fysisk aktivitet, att populationen inte var relevant för svenska förhållanden, att fysisk aktivitetsnivå mättes med inadekvata metoder eller inte mättes alls, eller att uppföljningstiden var för kort (det vill säga mindre än 6 månader). Många studier har fokus på överviktsbehandling, med viktnedgång som utfallsmått.

Däremot har rådgivande samtal med särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt studerats i 3 randomiserade kontrollerade studier, redovisade i en systematisk litteraturgenomgång av SBU år 2007 [1]. Alla 3 studier visar en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. The Swedish Council on Technology Assessment in Health C, TSCTAH. Methods of Promoting Physical Activity - A Systematic Review. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46