Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt på fysisk aktivitet.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram avseende uppnådd nivå av fysisk aktivitet vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen kan fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram förbättra konditionen jämfört med ingen åtgärd (låg evidensstyrka).

Studier där man försökt utvärdera långtidseffekterna av övervakad fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram för friska personer är få. Vid litteraturgranskningen hittades 1 randomiserad studie. I denna var målgruppen friska fysiskt inaktiva i åldern 50–65 år [1-2]. Rådgivning om hög- eller lågintensiv hembaserad träning respektive övervakad högintensiv träning på en träningsanläggning jämfördes inbördes, och med en kontrollgrupp som inte fick någon rådgivning eller träning. Den övervakade träningen genomfördes som gruppaktivitet på ett lokalt seniorcenter, under ledning av 2 kommunala träningsinstruktörer.

Det saknas uppgifter om uppnådd nivå av fysisk aktivitet efter avslutad intervention, men konditionen mätt med gångmattetest ökade signifikant i alla interventionsgrupper (utan inbördes skillnad) jämfört med kontrollgrup-pen efter 6, 12 och 24 månader. Följsamheten till träningsråden var signifikant bättre vid hembaserad träning än vid övervakad träning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. King, AC, Haskell, WL, Taylor, CB, Kraemer, HC, DeBusk, RF. Group- vs home-based exercise training in healthy older men and women. A community-based clinical trial. JAMA. 1991; 266(11):1535-42.
 2. King, AC, Haskell, WL, Young, DR, Oka, RK, Stefanick, ML. Long-term effects of varying intensities and formats of physical activity on participation rates, fitness, and lipoproteins in men and women aged 50 to 65 years. Circulation. 1995; 91(10):2596-604.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46