Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är måttlig till hög.

Kommentar

Åtgärden är inte bättre än de alternativa åtgärderna Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, och har sämre kostnadseffektivitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal en större andel som ökat sin fysiska aktivitetsnivå jämfört med sedvanlig vård (måttlig evidensstyrka).

SBU fann vid en systematisk litteraturgenomgång 14 randomiserade kontrollerade studier med måttligt eller högt bevisvärde, där teoribaserad beteendeintervention jämfördes med vanligt omhändertagande (12 studier), enkla råd (1 studie) eller enstaka kunskapsinsats (1 studie). I 9 av de 14 studierna påvisades signifikant ökad fysisk aktivitet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, medan man i övriga 5 studier inte kunde notera någon skillnad mellan grupperna [1]. Gemensamt för 4 av de studier som inte visade någon effekt var att insatsen var relativt liten. Utmärkande för de studier som visade bäst effekt var en mer omfattande insats, snarare än att man använt sig av en specifik teori. I 4 av de framgångsrika studierna använde man sig av flera olika beteendetekniker, där viktiga inslag var målsättningsarbete och självregistrering.

För 8 av de 9 studier som visat signifikanta skillnader till förmån för kvalificerat rådgivande samtal redovisas en procentuell effektstorlek från studiestart till uppföljande mätning. Efter 6 månader var förbättringen i genomsnitt 17 procent (baserat på 5 studier) och efter 12 månader 13 procent (baserat på 6 studier) i interventionsgrupperna.

2 av studierna är genomförda på svenska patienter [2-3]. I båda dessa studier sågs signifikant förbättrad syreupptagningsförmåga i interventionsgruppen. I den ena av studierna mättes även förändring i fysisk aktivitet, som ökade signifikant mer i interventionsgruppen [3].

Hälsoekonomisk bedömning

Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med otillräcklig fysisk aktivitet medför enligt Socialstyrelsens skattning en låg till måttlig kostnad per QALY jämfört med sedvanlig behandling (skattad). Skattningen är säker.

Jämfört med rådgivande samtal är kostnaden per QALY måttlig till hög (skattad), men skattningen är osäker.

Referenser

 1. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007. Metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. 2007.
 2. Lindahl, B, Nilsson, TK, Jansson, JH, Asplund, K, Hallmans, G. Improved fibrinolysis by intense lifestyle intervention. A randomized trial in subjects with impaired glucose tolerance. J Intern Med. 1999; 246(1):105-12.
 3. Lisspers, J, Sundin, O, Hofman-Bang, C, Nordlander, R, Nygren, A, Ryden, L, et al. Behavioral effects of a comprehensive, multifactorial program for lifestyle change after percutaneous transluminal coronary angioplasty: a prospective, randomized controlled study. J Psychosom Res. 1999; 46(2):143-54.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46