Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt på fysisk aktivitet.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram på fysisk aktivitet efter avslutad träning för personer med kronisk smärta.

Patienter med smärtproblematik utgör en stor grupp. Många personer med smärtproblematik rör sig för lite. Utöver att fysisk aktivitet är smärtlindrande har flera studier även visat att patienter med smärtproblematik har nytta av fysisk aktivitet genom att de uppnår förbättrad prestationsförmåga, förbättrat stämningsläge, minskad stresskänslighet och förbättrad sömn, vilket i sin tur potentiellt har än större effekter på patientens smärtsituation [1].

Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram har studerats i totalt 32 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 3 359 patienter med ländryggsmärta eller nacksmärta, fördelade på 3 systematiska översikter [2-4] och 1 randomiserad kontrollerad studie [5]. Ingen av studierna redovisar dock effekter på fysisk aktivitet. ”Fysisk träning” omfattar i de redovisade studierna en stor variation av övningar för ledrörlighet, muskulär styrka och uthållighet samt kardiovaskulär kapacitet. Det är också en stor variation i dos. Effekt av fysisk träning jämfört med ingen behandling eller annan konservativ behandling har påvisats för självrapporterad funktionsförmåga hos patienter med kronisk ländryggsmärta vid 6 och 12 månaders uppföljning. För patienter med akut eller subakut ländryggsmärta eller kronisk mekanisk nacksmärta har inga sådana effekter påvisats. Information om effekter av fysisk träning för patienter med fibromyalgi saknas helt.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Statens folkhälsoinstitut. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS 2008. 2008.
 2. Hayden, JA, van Tulder, MW, Malmivaara, A, Koes, BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (3):CD000335.
 3. Kay, TM, Gross, A, Goldsmith, C, Santaguida, PL, Hoving, J, Bronfort, G. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (3):CD004250.
 4. Schonstein, E, Kenny, DT, Keating, J, Koes, BW. Work conditioning, work hardening and functional restoration for workers with back and neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD001822.
 5. Kaapa, EH, Frantsi, K, Sarna, S, Malmivaara, A. Multidisciplinary group rehabilitation versus individual physiotherapy for chronic nonspecific low back pain: a randomized trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006; 31(4):371-6.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46