Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Åtgärden har samma prioritering som Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta. Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med kronisk smärta. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med kronisk smärta.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med rådgivande samtal utan särskild uppföljning (måttlig evidensstyrka).

Patienter med smärtproblematik utgör en stor grupp. Många personer med smärtproblematik rör sig för lite. Utöver att fysisk aktivitet är smärtlindrande har flera studier även visat att patienter med smärtproblematik har nytta av fysisk aktivitet genom att de uppnår förbättrad prestationsförmåga, förbättrat stämningsläge, minskad stresskänslighet och förbättrad sömn, vilket i sin tur potentiellt har än större effekter på patientens smärtsituation [1]. Det finns emellertid inga vetenskapliga kontrollerade studier angående den möjliga effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning på fysisk aktivitetsnivå hos personer med smärtproblematik. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast en narrativ översikt om smärta i ländryggen, utan några estimat för kliniska effekter, och som enbart beskrev funktionsförmåga och inte fysisk aktivitet [2].

Däremot har rådgivande samtal med särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt studerats i 3 randomiserade kontrollerade studier, redovisade i en systematisk litteraturgenomgång av SBU år 2007 [3]. Alla 3 studier visar en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Statens folkhälsoinstitut. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS 2008. 2008.
 2. Liddle, SD, Gracey, JH, Baxter, GD. Advice for the management of low back pain: a systematic review of randomised controlled trials. Man Ther. 2007; 12(4):310-27.
 3. The Swedish Council on Technology Assessment in Health C, TSCTAH. Methods of Promoting Physical Activity - A Systematic Review. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46