Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med kronisk smärta. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med kronisk smärta.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med enkla råd, sedvanlig vård eller ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Patienter med smärtproblematik utgör en stor grupp. Många personer med smärtproblematik rör sig för lite. Utöver att fysisk aktivitet är smärtlindrande har flera studier även visat att patienter med smärtproblematik har nytta av fysisk aktivitet genom att de uppnår förbättrad prestationsförmåga, förbättrat stämningsläge, minskad stresskänslighet och förbättrad sömn, vilket i sin tur potentiellt har än större effekter på patientens smärtsituation [1]. Det finns emellertid inga vetenskapliga kontrollerade studier angående den möjliga effekten av rådgivande samtal på fysisk aktivitetsnivå hos personer med smärtproblematik. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast en narrativ översikt om smärta i ländryggen, utan några estimat för kliniska effekter, och som enbart beskrev funktionsförmåga och inte fysisk aktivitet [2].

Däremot har 3 randomiserade kontrollerade studier [3-5] med personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt visat en kliniskt relevant och statistiskt signifikant större ökning av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med ingen rådgivning alls, enkla råd eller sedvanlig vård. Effekten varierar mellan 26 och 43 procents större ökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Liddle, SD, Gracey, JH, Baxter, GD. Advice for the management of low back pain: a systematic review of randomised controlled trials. Man Ther. 2007; 12(4):310-27.
 2. Petrella, RJ, Koval, JJ, Cunningham, DA, Paterson, DH. Can primary care doctors prescribe exercise to improve fitness? The Step Test Exercise Prescription (STEP) project. Am J Prev Med. 2003; 24(4):316-22.
 3. Ortega-Sanchez, R, Jimenez-Mena, C, Cordoba-Garcia, R, Munoz-Lopez, J, Garcia-Machado, ML, Vilaseca-Canals, J. The effect of office-based physician's advice on adolescent exercise behavior. Prev Med. 2004; 38(2):219-26.
 4. Grandes, G, Sanchez, A, Sanchez-Pinilla, RO, Torcal, J, Montoya, I, Lizarraga, K, et al. Effectiveness of physical activity advice and prescription by physicians in routine primary care: a cluster randomized trial. Arch Intern Med. 2009; 169(7):694-701.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46