Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har måttlig effekt och att evidensstyrkan är låg.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbning kan fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram leda till ökad fysisk aktivitet (låg evidensstyrka).

Lipidrubbningar, särskilt höga kolesterolnivåer, är vanligt förekommande och ökar risken för framtida insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Ett stort antal studier visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på rubbade lipidnivåer [1-3].

Vid en systematisk litteratursökning återfanns dock inga översikter eller enskilda randomiserade kontrollerade studier som studerat effekten av fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram på fysisk aktivitetsnivå hos personer med enbart blodfettsrubbning. Däremot återfanns en studie som inkluderade 151 patienter behandlade inom primärvården med dyslipidemi (22 procent), högt blodtryck (66 procent), fetma (43 procent) och/eller diabetes typ 2 (28 procent) [4].

Patienter i interventionsgruppen erbjöds övervakad gruppträning 40–60 minuter (stavgång, intervallträning på motionscykel, cirkelträning, vattengymnastik) ledd av sjukgymnast på vårdcentralen 3 gånger per vecka under 3 månader. Utöver detta genomfördes 6 uppföljningsmöten under nästkommande 9 månader, sedan 4 uppföljningar under det andra året och ytterligare 2 uppföljningar tredje året. Dessa uppföljande möten syftade till att öka kunskapen om livsstil och hälsa, uppmuntra till livsstilsförändringar, erbjuda socialt stöd och underlätta följsamhet till intervention. Deltagarna uppmanades att försöka nå 30 minuters fysisk aktivitet dagligen. Kontrollgruppen fick muntliga och skriftliga standardråd om hälsosamma levnadsvanor, inklusive fysisk aktivitet och mat, i direkt anslutning till baslinjemätning.

Efter 3 år var 70 procent i båda grupperna aktiva med vardagsmotion åt-minstone 30 minuter per dag, men andelen som var måttligt eller mycket fysiskt aktiva hade ökat från 42 till 59 procent i interventionsgruppen och minskat från 49 till 43 procent i kontrollgruppen. Andelen som bedrev strukturerad träning minst 30 minuter per dag hade ökat från 11 till 28 procent i interventionsgruppen. Det är dock oklart hur mätningen av den fysiska aktiviteten skett och det finns vissa oklarheter i redovisningen av resultaten. Eftersom studien inkluderar personer med flera olika tillstånd finns också en viss osäkerhet vad gäller överförbarheten till varje specifikt tillstånd.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Halbert, JA, Silagy, CA, Finucane, P, Withers, RT, Hamdorf, PA. Exercise training and blood lipids in hyperlipidemic and normolipidemic adults: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Eur J Clin Nutr. 1999; 53(7):514-22.
 2. Durstine, JL, Grandjean, PW, Davis, PG, Ferguson, MA, Alderson, NL, DuBose, KD. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Sports Med. 2001; 31(15):1033-62.
 3. Kelley, GA, Kelley, KS. Effects of aerobic exercise on non-high-density lipoprotein cholesterol in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Cardiovasc Nurs. 2008; 23(3):128-32.
 4. Eriksson, MK, Franks, PW, Eliasson, M. A 3-year randomized trial of lifestyle intervention for cardiovascular risk reduction in the primary care setting: the Swedish Bjorknas study. PLoS One. 2009; 4(4):e5195.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46