Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad, att åtgärden har måttlig effekt men att kostnaden per QALY är måttlig till hög.

Kommentar

Åtgärden är inte bättre än de alternativa åtgärderna rådgivande samtal med tillägg (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar) eller rådgivande samtal med särskild uppföljning (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar), och har sämre kostnadseffektivitet. Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med blodfettsrubbning. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med blodfettsrubbning.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger kvalificerat rådgivande samtal en större andel som ökat sin fysiska aktivitetsnivå jämfört med sedvanlig vård (måttlig evidensstyrka).

Lipidrubbningar, särskilt höga kolesterolnivåer, är vanligt förekommande och ökar risken för framtida insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Ett stort antal studier visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på rubbade lipidnivåer [1-3]. Dock saknas studier som redovisar effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för personer med blodfettsrubbningar.

Däremot fann SBU vid en systematisk litteraturgenomgång 14 randomiserade kontrollerade studier, där teoribaserad beteendeintervention jämfördes med vanligt omhändertagande (12 studier), enkla råd (1 studie) eller enstaka kunskapsinsats (1 studie). I 9 av de 14 studierna påvisades signifikant ökad fysisk aktivitet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, medan man i övriga 5 studier inte kunde notera någon skillnad mellan grupperna [4].

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Halbert, JA, Silagy, CA, Finucane, P, Withers, RT, Hamdorf, PA. Exercise training and blood lipids in hyperlipidemic and normolipidemic adults: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Eur J Clin Nutr. 1999; 53(7):514-22.
 2. Durstine, JL, Grandjean, PW, Davis, PG, Ferguson, MA, Alderson, NL, DuBose, KD. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Sports Med. 2001; 31(15):1033-62.
 3. Kelley, GA, Kelley, KS. Effects of aerobic exercise on non-high-density lipoprotein cholesterol in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Cardiovasc Nurs. 2008; 23(3):128-32.
 4. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007. Metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46