Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Åtgärden har samma prioritering som rådgivande samtal med tillägg (se Rådgivande samtal med tillägg vid tillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar). Det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med blodfettsrubbning. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med blodfettsrubbning.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med rådgivande samtal utan särskild uppföljning (måttlig evidensstyrka).

Lipidrubbningar, särskilt höga kolesterolnivåer, är vanligt förekommande och ökar risken för framtida insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Ett stort antal studier visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på rubbade lipidnivåer [1-3]. Dock saknas studier som redovisar effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för personer med blodfettsrubbningar.

Däremot har rådgivande samtal med särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt studerats i 3 randomiserade kontrollerade studier, redovisade i en systematisk litteraturgenomgång av SBU år 2007 [4]. Alla 3 studier visar en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Halbert, JA, Silagy, CA, Finucane, P, Withers, RT, Hamdorf, PA. Exercise training and blood lipids in hyperlipidemic and normolipidemic adults: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Eur J Clin Nutr. 1999; 53(7):514-22.
 2. Durstine, JL, Grandjean, PW, Davis, PG, Ferguson, MA, Alderson, NL, DuBose, KD. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Sports Med. 2001; 31(15):1033-62.
 3. Kelley, GA, Kelley, KS. Effects of aerobic exercise on non-high-density lipoprotein cholesterol in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Cardiovasc Nurs. 2008; 23(3):128-32.
 4. The Swedish Council on Technology Assessment in Health C, TSCTAH. Methods of Promoting Physical Activity - A Systematic Review. 2007.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46