Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har bättre effekt (se Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar och Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar). Dock saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med blodfettsrubbning. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för vuxen med blodfettsrubbning.
 • Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen generellt ger rådgivande samtal en ökning av den fysiska aktivitetsnivån som är större jämfört med enkla råd, sedvanlig vård eller ingen åtgärd (måttlig evidensstyrka).

Lipidrubbningar, särskilt höga kolesterolnivåer, är vanligt förekommande och ökar risken för framtida insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Ett stort antal studier visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på rubbade lipidnivåer [1-3]. Dock saknas studier som redovisar effekten av rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet specifikt för personer med blodfettsrubbningar.

Däremot har 3 randomiserade kontrollerade studier [4-6] med personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt visat en kliniskt relevant och statistiskt signifikant större ökning av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med ingen rådgivning alls, enkla råd eller sedvanlig vård. Effekten varierar mellan 26 och 43 procents större ökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Halbert, JA, Silagy, CA, Finucane, P, Withers, RT, Hamdorf, PA. Exercise training and blood lipids in hyperlipidemic and normolipidemic adults: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Eur J Clin Nutr. 1999; 53(7):514-22.
 2. Durstine, JL, Grandjean, PW, Davis, PG, Ferguson, MA, Alderson, NL, DuBose, KD. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Sports Med. 2001; 31(15):1033-62.
 3. Kelley, GA, Kelley, KS. Effects of aerobic exercise on non-high-density lipoprotein cholesterol in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Cardiovasc Nurs. 2008; 23(3):128-32.
 4. Petrella, RJ, Koval, JJ, Cunningham, DA, Paterson, DH. Can primary care doctors prescribe exercise to improve fitness? The Step Test Exercise Prescription (STEP) project. Am J Prev Med. 2003; 24(4):316-22.
 5. Ortega-Sanchez, R, Jimenez-Mena, C, Cordoba-Garcia, R, Munoz-Lopez, J, Garcia-Machado, ML, Vilaseca-Canals, J. The effect of office-based physician's advice on adolescent exercise behavior. Prev Med. 2004; 38(2):219-26.
 6. Grandes, G, Sanchez, A, Sanchez-Pinilla, RO, Torcal, J, Montoya, I, Lizarraga, K, et al. Effectiveness of physical activity advice and prescription by physicians in routine primary care: a cluster randomized trial. Arch Intern Med. 2009; 169(7):694-701.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46