Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni

 • Tillstånd: Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt på fysisk aktivitet.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal med särskild uppföljning med eller utan tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen, Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni, Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni, Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg) vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni och Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram på fysisk aktivitet efter avslutad träning för personer med schizofreni.

Personer med schizofreni har en större risk än befolkningen i övrigt att drabbas av vissa hälsoproblem, som exempelvis metabolt syndrom och hjärt-kärlsjukdom [1]. Dock saknas studier om metoder för att främja fysisk aktivitet hos personer med schizofreni. Vid en systematisk litteratursökning återfanns endast 2 översikter [2-3] och 1 pilotstudie [4] som undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och grundsjukdomen (schizofreni eller annan kronisk psykossjukdom).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Saha, S, Chant, D, McGrath, J. A systematic review of mortality in schizophrenia: is the differential mortality gap worsening over time? Arch Gen Psychiatry. 2007; 64(10):1123-31.
 2. Ellis, N, Crone, D, Davey, R, Grogan, S. Exercise interventions as an adjunct therapy for psychosis: a critical review. Br J Clin Psychol. 2007; 46(Pt 1):95-111.
 3. Faulkner, G, & Biddle, S. Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia. A review of the literature. Journal of Mental health. 1999; (5):441-57.
 4. Beebe, LH, Tian, L, Morris, N, Goodwin, A, Allen, SS, Kuldau, J. Effects of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues Ment Health Nurs. 2005; 26(6):661-76.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46